China

Beijing Bayi Ski Resort
Beijing Hot Spring Leisure City
Beijing Jundushan Ski Resort
Beijing Nanshan Ski Resort
Beijing Wendu Water City
Beijing Yuyang Ski Resort
Changbaishan Four – Season Resort

Chengdu Xiling Snow-capped Mountain
Hebei Secret Garden
Hebei Zhangjiakou Wanlong Ski Resort
Heilongjiang Harbin Pingshan Ski Resort
Jilin Beidahu Skiing
Jinwuxing Hot-Spring Conference Ski Resort
Kelamayi Jurassic Ski World

Mylin Ski Resort
Shangdong Zibo Baoshan Ski Resort
Xi Ling Mountain Ski Resort
Xinjiang Silk Road Ski Resort
Yaoshan Ski Resort
Beijing Secret Garden