Informacja prawna

TechnoAlpin AG/SPA

P.-Agostini-Straße 2

I-39100 Bolazno

Tel. +39 0471 550 550

Fax +39 0471 200 441

info@technoalpin.com

Prezes zarządu

Erich Gummerer i Walter Rieder

Kapitał zakładowy 3 600 000,00 euro, wpłacony w całości

NIP oraz nr wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw w Bolzano 02791150218

Nr wpisu do Rejestru Gospodarczo-Administracyjnego w Bolzano 118187

Nr identyfikacji VAT IT 02791150218

Odpowiedzialność za zgodność treści z prawem prasowym

Patrizia Pircher

Układ graficzny, koncepcja, programowanie

ICC Werbeagentur GmbH & CoKG, www.icc.at

POLITYKA STRONY INTERNETOWEJ „TECHNOALPIN.COM"

Ostrzeżenie

Firma TechnoAlpin AG/SPA (zwana dalej dla zwięzłości TechnoAlpin) stworzyła witrynę internetową www.technoalpin.com w celu optymalizacji posiadanych informacji oraz udostępniania informacji dotyczących spółki i oferowanych produktów za pośrednictwem sieci wspomaganej komputerowo. Przed zapoznaniem się z treścią witryny internetowej odwiedzający powinien uważnie przeczytać poniższe warunki, ponieważ korzystanie z witryny oznacza ich pełną akceptację.

Prawa autorskie – Warunki korzystania z opublikowanych materiałów

Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie materiały zawarte w niniejszej witrynie internetowej – a w związku z tym również wszelkie elementy graficzne interfejsu użytkownika i ilustracje, które nie są chronione na mocy innych praw autorskich – stanowią własność TechnoAlpin i są przedmiotem praw autorskich przysługujących TechnoAlpin. Wszelkie prawa do treści podstron niniejszej witryny są zastrzeżone. W związku z tym bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody TechnoAlpin treści te nie mogą być w całości ani częściowo kopiowane, powielane, przekazywane, przesyłane, publikowane ani rozpowszechniane. Dozwolone jest jednak przechowywanie ich fragmentów na własnym komputerze oraz drukowanie w celach prywatnych. Każdy przypadek naruszenia powyższych postanowień będzie ścigany prawnie bez powiadomienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa karnego. Wszelkie znaki towarowe oraz wszelkie odniesienia do praw własności, które nie stanowią własności TechnoAlpin, są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych, bez uszczerbku dla praw przysługującym ich właścicielom. Cytowanie, opiniowane i recenzowanie treści jest dopuszczalne, jeżeli następuje z podaniem imienia i nazwiska autora oraz źródła wraz z adresem strony internetowej. Treści zawarte w witrynie internetowej TechnoAlpin – które w razie konieczności mogą być zmieniane w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia – są tworzone w sposób uważny i staranny, a przed publikacją są poddawane dokładnej kontroli. Mimo to TechnoAlpin nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników i osób trzecich za opóźnienia, nieścisłości, błędy lub pominięcia, które wynikają z takich treści. Będziemy jednakże wdzięczni za wszelkie informacje o ewentualnych błędach lub nieścisłościach w treściach. Ogólnie rzecz biorąc, firma TechnoAlpin nie ponosi żadnej odpowiedzialności – chyba że przepisy prawa stanowią inaczej – za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek odwiedzenia witryny internetowej, niezdolności lub niemożliwości jej odwiedzenia, polegania na prawidłowości informacji na niej zawartych lub korzystania z takich informacji. Prosimy wziąć pod uwagę, że wyraźnie zabronione jest wykorzystywanie zawartych w witrynie internetowej danych dotyczących przedsiębiorstw, które sprzedają towary produkowane przez TechnoAlpin, oraz powiązanych z nimi numerów telefonów lub adresów e-mail w jakichkolwiek celach komercyjnych, w celu bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży lub w celu przeprowadzenia analiz rynku.

Wyłączenie odpowiedzialności za odnośniki

Publikowanie odnośników do strony głównej witryny www.technoalpin.com lub do jej podstron (tzw. deep linking) na innych witrynach internetowych jest dozwolone bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód. Będziemy jednak wdzięczni za wszelkie informacje o takich odnośnikach. TechnoAlpin zastrzega sobie jednakże prawo żądania usunięcia odnośników do swojej witryny internetowej z witryn zawierających treści obsceniczne, w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego lub niezgodne z prawem, obraźliwe bądź naruszające wizerunek TechnoAlpin. Framing oraz wszelkie inne, zbliżone formy powielania treści bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody TechnoAlpin są wyraźnie zabronione. Nasza witryna internetowa zawiera odnośniki do innych witryn, nad którymi TechnoAlpin nie ma żadnej kontroli. W związku z tym TechnoAlpin nie bierze odpowiedzialności za treść takich witryn. Takie odnośniki należy traktować wyłącznie jako usługę na rzecz użytkowników sieci.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowychzgromadzonych podczas odwiedzin witryny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych podczas odwiedzin witryny i w trakcie korzystania z niej jest firma TechnoAlpin AG/SpA z siedzibą pod adresem Bolzano, 39100, Via P. Agostini 2.

Prywatność

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ „TECHNOALPIN.COM”

Poniżej przedstawiono opis metod zarządzania witryną internetową w kontekście przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy tę witrynę odwiedzają. Informacji tych udziela się także – zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych UE (RODO) – wszystkim tym, którzy wchodzą w interakcję z usługami internetowymi firmy TechnoAlpin. Dostęp do tych usług można uzyskać zdalnie pod adresem www.technoalpin.com. W szczególności dotyczy to warunków, ram czasowych i rodzajów informacji, które podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych musi przekazać użytkownikom, gdy odwiedzają oni daną witrynę internetową, niezależnie od celu, w jakim to robią.

Miejsce przetwarzania danych

Proces przetwarzania danych związany z usługami internetowymi świadczonymi za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej realizowany jest w siedzibie spółki TechnoAlpin. Dane są przetwarzane wyłącznie przez upoważniony do tego personel lub – w przypadku okazjonalnych prac konserwacyjnych – przez zleceniobiorców. Dane pozyskane za pośrednictwem wspomnianych usług internetowych nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu. Dane osobowe, przekazywane przez użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, są w związku z tym wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zleconych usług i świadczeń.

Rodzaje przetwarzanych danych

Dane nawigacyjne

Systemy oraz aplikacje związane z niniejszą witryną gromadzą podczas jej zwykłego użytkowania określone dane osobowe, przekazywane w ramach standardowego stosowania internetowych protokołów komunikacyjnych. Są to informacje, które – chociaż nie są gromadzone w celu identyfikacji osób, których dotyczą – w związku ze swoim charakterem umożliwiają identyfikację użytkowników poprzez przetwarzanie i zestawianie z danymi przekazywanymi przez osoby trzecie. Do tej kategorii danych należą adresy IP oraz nazwy domen komputerów stosowanych przez użytkowników witryny, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, godzina wysłania zapytania, stosowana metoda wysyłania zapytań do serwera, wielkość plików otrzymanych w odpowiedzi, informacja o statusie odpowiedzi udzielonych przez serwer (powodzenie, błąd itp.) w formie kodu numerycznego, a także inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Dane te służą wyłącznie celom statystycznym i są wykorzystywane w witrynie internetowej w formie anonimowej w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania. Dane te mogą zostać użyte także do określenia odpowiedzialności w razie ewentualnych przypadków naruszenia prawa informatycznego na szkodę witryny.

Dane udostępnione dobrowolnie przez użytkowników

Wysłanie wiadomości e-mail na adresy podane w witrynie internetowej jest opcjonalne i dobrowolne, jednakże skutkuje automatyczną rejestracją adresu e-mail nadawcy – co jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na jego pytania – a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. Jeżeli użytkownik nie przekaże takich danych lub nie przekaże ich w całości, może to w pewnych okolicznościach skutkować brakiem możliwości obsługi jego zapytań.

Sposoby przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i są przechowywane tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Stosowane są szczególne środki bezpieczeństwa, mające na celu zapobieganie utracie danych, nieautoryzowanemu wykorzystaniu danych lub ich wykorzystaniu w sposób niewłaściwy, a także uzyskaniu dostępu do danych przez osoby nieuprawnione.

Pliki cookie

Pliki cookie i inne technologie śledzenia, jak również funkcje usług analizy ruchu w Internecie Google Analytics (patrz poniżej) mogą być wykorzystywane na naszej platformie internetowej na wiele różnych sposobów.

Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe, które umożliwiają ponowne rozpoznanie użytkownika i analizę sposobu korzystania przez niego z naszej witryny internetowej. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwera dostawcy i tam przechowywane. Służą one do tego, aby nasza obecność w Internecie była ogólnie bardziej przyjazna dla użytkowników, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Oprócz tego pliki cookie służą do pomiaru częstotliwości odsłon strony oraz ogólnej nawigacji.

Poprzez korzystanie z naszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie przez nas plików cookie. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób to działa, znajdują się w instrukcji producenta przeglądarki. Wyłączenie określonych technicznych lub funkcjonalnych plików cookie może ograniczyć funkcjonowanie naszej witryny internetowej. Niektóre pliki cookie są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia.

Państwa adres IP zostanie zapisany i natychmiast poddany pseudonimizacji. W ten sposób możliwe będzie wyłącznie ustalenie ogólnej lokalizacji.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów § 96 ust. 3 Ustawy o telekomunikacji (Telekommunikationsgesetz) jak również art. 6 RODO (w szczególności w odniesieniu do zgody). Prywatność naszych użytkowników jest dla nas ważna, dlatego ich dane będą poddawane pseudonimizacji.

Niniejsza witryna internetowa nie gromadzi w związku z tym żadnych danych osobowych użytkowników. Nie są stosowane żadne trwałe pliki cookie, ani systemy służące do śledzenia użytkowników. W przypadku tak zwanych sesyjnych plików cookie (które nie są trwale przechowywane na komputerze użytkownika i są usuwane po zamknięciu przeglądarki) nie stosuje się technik informatycznych, które wprawdzie nie umożliwiają gromadzenia danych osobowych, pozwalających na identyfikację użytkownika, ale które mogłyby naruszać prawo użytkownika do zachowania poufności.

Gromadzenie danych osobowych w Internecie – opcjonalne udostępnianie danych

W odniesieniu do danych gromadzonych bezpośrednio poprzez witrynę internetową niniejszym oświadczamy, że w tym kontekście rejestrowane są tylko dane, które są absolutnie niezbędne na potrzeby przetwarzania (np. na końcu procesu rejestracji każdego formularza rejestracyjnego). W witrynie internetowej są przez cały czas udostępnione bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych. Udostępnienie żądanych danych jest opcjonalne, ale może być konieczne w celu korzystania z usług oferowanych przez TechnoAlpin. Jeżeli dane nie zostaną udostępnione, istnieje ryzyko, że użytkownik nie będzie mógł otrzymać tego, czego żąda. W tym kontekście prosimy pamiętać, że wysyłanie wiadomości e-mail na adres info@technoalpin.com lub na inny adres e-mail firmy, a także wypełnianie formularzy „Sprzedaż maszyn używanych” oraz „Kwestionariusz dostawcy” i składanie wszelkiego rodzaju zapytań w sklepie internetowym za pośrednictwem witryny internetowej www.technoalpin.com jest opcjonalne i dobrowolne, jednakże skutkuje automatyczną rejestracją adresu e-mail nadawcy, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. Jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania nadawcy.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizy ruchu w Internecie świadczonej przez Google Inc. (zwaną dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje „pliki cookie” (patrz powyżej). Dane dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej witryny internetowej gromadzone za pośrednictwem plików cookie (w tym Państwa adres IP) są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizy sposobu korzystania przez Państwa z witryny internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności w witrynie internetowej dla administratora witryny oraz świadczenia innych usług związanych ze sposobem korzystania z witryny internetowej i Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami prawa lub gdy te osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi Google Inc. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie za pośrednictwem odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej; może to jednak spowodować, że nie będą Państwo w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Korzystając z tej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google zgromadzonych na Państwa temat danych w wyżej opisany sposób i w wyżej określonych celach.

Ponadto mogą Państwo uniemożliwić Google gromadzenie generowanych za pośrednictwem plików cookie danych dotyczących sposobu korzystania przez Państwa z witryny internetowej (w tym Państwa adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: Opt Out Google Analytics

Zwracamy uwagę, iż ta witryna internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, w związku z czym adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, aby wykluczyć możliwość bezpośredniego powiązania ich z daną osobą.

Uzupełnienie

Mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając podane łącze. Zostanie wtedy utworzony plik cookie, który zablokuje gromadzenie Państwa danych podczas przyszłych wizyt w witrynie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics

Google Maps

W naszej witrynie internetowej korzystamy z komponentów „Google Maps” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone, dalej zwanej „Google”.

Podczas każdego uruchomienia komponentu „Google Maps” Google zapisuje plik cookie, aby przetwarzać ustawienia i dane użytkownika podczas wyświetlania strony, na której znajduje się komponent „Google Maps”. Ten plik cookie nie jest zazwyczaj usuwany wraz z zamknięciem przeglądarki lecz wygasa po pewnym czasie, o ile nie zostanie usunięty ręcznie.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na takie przetwarzanie Państwa danych, mogą Państwo całkowicie dezaktywować usługę „Google Maps” i w ten sposób uniemożliwić przekazywanie danych Google. W tym celu muszą Państwo wyłączyć funkcję JavaScript w przeglądarce. Może to spowodować, że korzystanie z „Google Maps” będzie ograniczone lub niemożliwe.

Wykorzystywanie „Google Maps” i informacji będących w posiadaniu „Google Maps” odbywa się zgodnie z warunkami korzystania Google

Warunki korzystania z usług Google

jak również dodatkowymi warunkami świadczenia usług „Google Maps”

Dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google i Google Earth

Newsletter

Istnieje możliwość rejestracji w witrynie internetowej w celu otrzymywania newslettera; odbywa się to poprzez dwustopniowe wyrażenie zgody. Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Bez ujawnienia tych danych otrzymywanie naszego newslettera nie jest możliwe. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając łącze rezygnacji zamieszczone na końcu każdego newslettera.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów § 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

Bezpieczeństwo danych

TechnoAlpin stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić przechowywane dane osobowe przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą lub zniszczeniem oraz uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieuprawnione. Nasze środki bezpieczeństwa będą dalej ulepszane w miarę postępu technicznego.

Zgoda i prawo do jej wycofania

Jeżeli do przetwarzania Państwa danych konieczna jest zgoda, przetwarzamy te dane dopiero po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, pisząc na następujący adres e-mail: privacy@technoalpin.com.

Państwa prawa – prawo dostępu

Mają Państwo w dowolnym momencie uzyskać od administratora danych informacje na temat dotyczących Państwa danych osobowych, ich źródła i odbiorcy oraz celu przechowywania. O ile nie istnieje żaden prawny obowiązek przechowywania, mają Państwo prawo zażądać usunięcia tych danych jak również sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Ponadto mają Państwo prawo do sprostowania danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia oraz złożenia skargi do organu odpowiedzialnego za ochronę danych.

W sprawie przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt pod adresem privacy@technoalpin.com.

Informacja prawna

TechnoAlpin AG/SPA

P.-Agostini-Straße 2

I-39100 Bolazno

Tel. +39 0471 550 550

Fax +39 0471 200 441

info@technoalpin.com

Prezes zarządu

Erich Gummerer i Walter Rieder

Kapitał zakładowy 3 600 000,00 euro, wpłacony w całości

NIP oraz nr wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw w Bolzano 02791150218

Nr wpisu do Rejestru Gospodarczo-Administracyjnego w Bolzano 118187

Nr identyfikacji VAT IT 02791150218

Odpowiedzialność za zgodność treści z prawem prasowym

Patrizia Pircher

Układ graficzny, koncepcja, programowanie

ICC Werbeagentur GmbH & CoKG, www.icc.at

POLITYKA STRONY INTERNETOWEJ „TECHNOALPIN.COM"

Ostrzeżenie

Firma TechnoAlpin AG/SPA (zwana dalej dla zwięzłości TechnoAlpin) stworzyła witrynę internetową www.technoalpin.com w celu optymalizacji posiadanych informacji oraz udostępniania informacji dotyczących spółki i oferowanych produktów za pośrednictwem sieci wspomaganej komputerowo. Przed zapoznaniem się z treścią witryny internetowej odwiedzający powinien uważnie przeczytać poniższe warunki, ponieważ korzystanie z witryny oznacza ich pełną akceptację.

Prawa autorskie – Warunki korzystania z opublikowanych materiałów

Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie materiały zawarte w niniejszej witrynie internetowej – a w związku z tym również wszelkie elementy graficzne interfejsu użytkownika i ilustracje, które nie są chronione na mocy innych praw autorskich – stanowią własność TechnoAlpin i są przedmiotem praw autorskich przysługujących TechnoAlpin. Wszelkie prawa do treści podstron niniejszej witryny są zastrzeżone. W związku z tym bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody TechnoAlpin treści te nie mogą być w całości ani częściowo kopiowane, powielane, przekazywane, przesyłane, publikowane ani rozpowszechniane. Dozwolone jest jednak przechowywanie ich fragmentów na własnym komputerze oraz drukowanie w celach prywatnych. Każdy przypadek naruszenia powyższych postanowień będzie ścigany prawnie bez powiadomienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa karnego. Wszelkie znaki towarowe oraz wszelkie odniesienia do praw własności, które nie stanowią własności TechnoAlpin, są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych, bez uszczerbku dla praw przysługującym ich właścicielom. Cytowanie, opiniowane i recenzowanie treści jest dopuszczalne, jeżeli następuje z podaniem imienia i nazwiska autora oraz źródła wraz z adresem strony internetowej. Treści zawarte w witrynie internetowej TechnoAlpin – które w razie konieczności mogą być zmieniane w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia – są tworzone w sposób uważny i staranny, a przed publikacją są poddawane dokładnej kontroli. Mimo to TechnoAlpin nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników i osób trzecich za opóźnienia, nieścisłości, błędy lub pominięcia, które wynikają z takich treści. Będziemy jednakże wdzięczni za wszelkie informacje o ewentualnych błędach lub nieścisłościach w treściach. Ogólnie rzecz biorąc, firma TechnoAlpin nie ponosi żadnej odpowiedzialności – chyba że przepisy prawa stanowią inaczej – za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek odwiedzenia witryny internetowej, niezdolności lub niemożliwości jej odwiedzenia, polegania na prawidłowości informacji na niej zawartych lub korzystania z takich informacji. Prosimy wziąć pod uwagę, że wyraźnie zabronione jest wykorzystywanie zawartych w witrynie internetowej danych dotyczących przedsiębiorstw, które sprzedają towary produkowane przez TechnoAlpin, oraz powiązanych z nimi numerów telefonów lub adresów e-mail w jakichkolwiek celach komercyjnych, w celu bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży lub w celu przeprowadzenia analiz rynku.

Wyłączenie odpowiedzialności za odnośniki

Publikowanie odnośników do strony głównej witryny www.technoalpin.com lub do jej podstron (tzw. deep linking) na innych witrynach internetowych jest dozwolone bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód. Będziemy jednak wdzięczni za wszelkie informacje o takich odnośnikach. TechnoAlpin zastrzega sobie jednakże prawo żądania usunięcia odnośników do swojej witryny internetowej z witryn zawierających treści obsceniczne, w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego lub niezgodne z prawem, obraźliwe bądź naruszające wizerunek TechnoAlpin. Framing oraz wszelkie inne, zbliżone formy powielania treści bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody TechnoAlpin są wyraźnie zabronione. Nasza witryna internetowa zawiera odnośniki do innych witryn, nad którymi TechnoAlpin nie ma żadnej kontroli. W związku z tym TechnoAlpin nie bierze odpowiedzialności za treść takich witryn. Takie odnośniki należy traktować wyłącznie jako usługę na rzecz użytkowników sieci.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowychzgromadzonych podczas odwiedzin witryny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych podczas odwiedzin witryny i w trakcie korzystania z niej jest firma TechnoAlpin AG/SpA z siedzibą pod adresem Bolzano, 39100, Via P. Agostini 2.

Prywatność

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ „TECHNOALPIN.COM”

Poniżej przedstawiono opis metod zarządzania witryną internetową w kontekście przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy tę witrynę odwiedzają. Informacji tych udziela się także – zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych UE (RODO) – wszystkim tym, którzy wchodzą w interakcję z usługami internetowymi firmy TechnoAlpin. Dostęp do tych usług można uzyskać zdalnie pod adresem www.technoalpin.com. W szczególności dotyczy to warunków, ram czasowych i rodzajów informacji, które podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych musi przekazać użytkownikom, gdy odwiedzają oni daną witrynę internetową, niezależnie od celu, w jakim to robią.

Miejsce przetwarzania danych

Proces przetwarzania danych związany z usługami internetowymi świadczonymi za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej realizowany jest w siedzibie spółki TechnoAlpin. Dane są przetwarzane wyłącznie przez upoważniony do tego personel lub – w przypadku okazjonalnych prac konserwacyjnych – przez zleceniobiorców. Dane pozyskane za pośrednictwem wspomnianych usług internetowych nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu. Dane osobowe, przekazywane przez użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, są w związku z tym wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zleconych usług i świadczeń.

Rodzaje przetwarzanych danych

Dane nawigacyjne

Systemy oraz aplikacje związane z niniejszą witryną gromadzą podczas jej zwykłego użytkowania określone dane osobowe, przekazywane w ramach standardowego stosowania internetowych protokołów komunikacyjnych. Są to informacje, które – chociaż nie są gromadzone w celu identyfikacji osób, których dotyczą – w związku ze swoim charakterem umożliwiają identyfikację użytkowników poprzez przetwarzanie i zestawianie z danymi przekazywanymi przez osoby trzecie. Do tej kategorii danych należą adresy IP oraz nazwy domen komputerów stosowanych przez użytkowników witryny, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, godzina wysłania zapytania, stosowana metoda wysyłania zapytań do serwera, wielkość plików otrzymanych w odpowiedzi, informacja o statusie odpowiedzi udzielonych przez serwer (powodzenie, błąd itp.) w formie kodu numerycznego, a także inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Dane te służą wyłącznie celom statystycznym i są wykorzystywane w witrynie internetowej w formie anonimowej w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania. Dane te mogą zostać użyte także do określenia odpowiedzialności w razie ewentualnych przypadków naruszenia prawa informatycznego na szkodę witryny.

Dane udostępnione dobrowolnie przez użytkowników

Wysłanie wiadomości e-mail na adresy podane w witrynie internetowej jest opcjonalne i dobrowolne, jednakże skutkuje automatyczną rejestracją adresu e-mail nadawcy – co jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na jego pytania – a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. Jeżeli użytkownik nie przekaże takich danych lub nie przekaże ich w całości, może to w pewnych okolicznościach skutkować brakiem możliwości obsługi jego zapytań.

Sposoby przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i są przechowywane tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Stosowane są szczególne środki bezpieczeństwa, mające na celu zapobieganie utracie danych, nieautoryzowanemu wykorzystaniu danych lub ich wykorzystaniu w sposób niewłaściwy, a także uzyskaniu dostępu do danych przez osoby nieuprawnione.

Pliki cookie

Pliki cookie i inne technologie śledzenia, jak również funkcje usług analizy ruchu w Internecie Google Analytics (patrz poniżej) mogą być wykorzystywane na naszej platformie internetowej na wiele różnych sposobów.

Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe, które umożliwiają ponowne rozpoznanie użytkownika i analizę sposobu korzystania przez niego z naszej witryny internetowej. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwera dostawcy i tam przechowywane. Służą one do tego, aby nasza obecność w Internecie była ogólnie bardziej przyjazna dla użytkowników, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Oprócz tego pliki cookie służą do pomiaru częstotliwości odsłon strony oraz ogólnej nawigacji.

Poprzez korzystanie z naszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie przez nas plików cookie. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób to działa, znajdują się w instrukcji producenta przeglądarki. Wyłączenie określonych technicznych lub funkcjonalnych plików cookie może ograniczyć funkcjonowanie naszej witryny internetowej. Niektóre pliki cookie są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia.

Państwa adres IP zostanie zapisany i natychmiast poddany pseudonimizacji. W ten sposób możliwe będzie wyłącznie ustalenie ogólnej lokalizacji.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów § 96 ust. 3 Ustawy o telekomunikacji (Telekommunikationsgesetz) jak również art. 6 RODO (w szczególności w odniesieniu do zgody). Prywatność naszych użytkowników jest dla nas ważna, dlatego ich dane będą poddawane pseudonimizacji.

Niniejsza witryna internetowa nie gromadzi w związku z tym żadnych danych osobowych użytkowników. Nie są stosowane żadne trwałe pliki cookie, ani systemy służące do śledzenia użytkowników. W przypadku tak zwanych sesyjnych plików cookie (które nie są trwale przechowywane na komputerze użytkownika i są usuwane po zamknięciu przeglądarki) nie stosuje się technik informatycznych, które wprawdzie nie umożliwiają gromadzenia danych osobowych, pozwalających na identyfikację użytkownika, ale które mogłyby naruszać prawo użytkownika do zachowania poufności.

Gromadzenie danych osobowych w Internecie – opcjonalne udostępnianie danych

W odniesieniu do danych gromadzonych bezpośrednio poprzez witrynę internetową niniejszym oświadczamy, że w tym kontekście rejestrowane są tylko dane, które są absolutnie niezbędne na potrzeby przetwarzania (np. na końcu procesu rejestracji każdego formularza rejestracyjnego). W witrynie internetowej są przez cały czas udostępnione bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych. Udostępnienie żądanych danych jest opcjonalne, ale może być konieczne w celu korzystania z usług oferowanych przez TechnoAlpin. Jeżeli dane nie zostaną udostępnione, istnieje ryzyko, że użytkownik nie będzie mógł otrzymać tego, czego żąda. W tym kontekście prosimy pamiętać, że wysyłanie wiadomości e-mail na adres info@technoalpin.com lub na inny adres e-mail firmy, a także wypełnianie formularzy „Sprzedaż maszyn używanych” oraz „Kwestionariusz dostawcy” i składanie wszelkiego rodzaju zapytań w sklepie internetowym za pośrednictwem witryny internetowej www.technoalpin.com jest opcjonalne i dobrowolne, jednakże skutkuje automatyczną rejestracją adresu e-mail nadawcy, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. Jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania nadawcy.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizy ruchu w Internecie świadczonej przez Google Inc. (zwaną dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje „pliki cookie” (patrz powyżej). Dane dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej witryny internetowej gromadzone za pośrednictwem plików cookie (w tym Państwa adres IP) są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizy sposobu korzystania przez Państwa z witryny internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności w witrynie internetowej dla administratora witryny oraz świadczenia innych usług związanych ze sposobem korzystania z witryny internetowej i Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami prawa lub gdy te osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi Google Inc. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie za pośrednictwem odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej; może to jednak spowodować, że nie będą Państwo w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Korzystając z tej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google zgromadzonych na Państwa temat danych w wyżej opisany sposób i w wyżej określonych celach.

Ponadto mogą Państwo uniemożliwić Google gromadzenie generowanych za pośrednictwem plików cookie danych dotyczących sposobu korzystania przez Państwa z witryny internetowej (w tym Państwa adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: Opt Out Google Analytics

Zwracamy uwagę, iż ta witryna internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, w związku z czym adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, aby wykluczyć możliwość bezpośredniego powiązania ich z daną osobą.

Uzupełnienie

Mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając podane łącze. Zostanie wtedy utworzony plik cookie, który zablokuje gromadzenie Państwa danych podczas przyszłych wizyt w witrynie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics

Google Maps

W naszej witrynie internetowej korzystamy z komponentów „Google Maps” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone, dalej zwanej „Google”.

Podczas każdego uruchomienia komponentu „Google Maps” Google zapisuje plik cookie, aby przetwarzać ustawienia i dane użytkownika podczas wyświetlania strony, na której znajduje się komponent „Google Maps”. Ten plik cookie nie jest zazwyczaj usuwany wraz z zamknięciem przeglądarki lecz wygasa po pewnym czasie, o ile nie zostanie usunięty ręcznie.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na takie przetwarzanie Państwa danych, mogą Państwo całkowicie dezaktywować usługę „Google Maps” i w ten sposób uniemożliwić przekazywanie danych Google. W tym celu muszą Państwo wyłączyć funkcję JavaScript w przeglądarce. Może to spowodować, że korzystanie z „Google Maps” będzie ograniczone lub niemożliwe.

Wykorzystywanie „Google Maps” i informacji będących w posiadaniu „Google Maps” odbywa się zgodnie z warunkami korzystania Google

Warunki korzystania z usług Google

jak również dodatkowymi warunkami świadczenia usług „Google Maps”

Dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google i Google Earth

Newsletter

Istnieje możliwość rejestracji w witrynie internetowej w celu otrzymywania newslettera; odbywa się to poprzez dwustopniowe wyrażenie zgody. Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Bez ujawnienia tych danych otrzymywanie naszego newslettera nie jest możliwe. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając łącze rezygnacji zamieszczone na końcu każdego newslettera.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów § 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

Bezpieczeństwo danych

TechnoAlpin stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić przechowywane dane osobowe przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą lub zniszczeniem oraz uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieuprawnione. Nasze środki bezpieczeństwa będą dalej ulepszane w miarę postępu technicznego.

Zgoda i prawo do jej wycofania

Jeżeli do przetwarzania Państwa danych konieczna jest zgoda, przetwarzamy te dane dopiero po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, pisząc na następujący adres e-mail: privacy@technoalpin.com.

Państwa prawa – prawo dostępu

Mają Państwo w dowolnym momencie uzyskać od administratora danych informacje na temat dotyczących Państwa danych osobowych, ich źródła i odbiorcy oraz celu przechowywania. O ile nie istnieje żaden prawny obowiązek przechowywania, mają Państwo prawo zażądać usunięcia tych danych jak również sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Ponadto mają Państwo prawo do sprostowania danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia oraz złożenia skargi do organu odpowiedzialnego za ochronę danych.

W sprawie przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt pod adresem privacy@technoalpin.com.