Informacja prawna

TechnoAlpin AG

P.-Agostini-Straße 2

I-39100 Bolazno

Tel. +39 0471 550 550

Fax +39 0471 200 441

info@technoalpin.com

Prezes zarządu

Erich Gummerer

Kapitał zakładowy 3 600 000,00 euro, wpłacony w całości

NIP oraz nr wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw w Bolzano 02791150218

Nr wpisu do Rejestru Gospodarczo-Administracyjnego w Bolzano 118187

Nr identyfikacji VAT IT 02791150218

Odpowiedzialność za zgodność treści z prawem prasowym

Patrizia Pircher

Układ i koncepcja, programowanie

ICC Werbeagentur GmbH & CoKG, www.icc.at

POLITYKA STRONY INTERNETOWEJ „TECHNOALPIN.COM"

Ostrzeżenie

Firma TechnoAlpin (zwana dalej dla zwięzłości TechnoAlpin) stworzyła witrynę internetową www.technoalpin.com w celu optymalizacji posiadanych informacji oraz udostępniania informacji dotyczących spółki i oferowanych produktów za pośrednictwem sieci wspomaganej komputerowo. Przed zapoznaniem się z treścią witryny internetowej odwiedzający powinien uważnie przeczytać poniższe warunki, ponieważ korzystanie z witryny oznacza ich pełną akceptację.

Prawa autorskie – Warunki korzystania z opublikowanych materiałów

Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie materiały zawarte w niniejszej witrynie internetowej – a w związku z tym również wszelkie elementy graficzne interfejsu użytkownika i ilustracje, które nie są chronione na mocy innych praw autorskich – stanowią własność TechnoAlpin i są przedmiotem praw autorskich przysługujących TechnoAlpin. Wszelkie prawa do treści podstron niniejszej witryny są zastrzeżone. W związku z tym bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody TechnoAlpin treści te nie mogą być w całości ani częściowo kopiowane, powielane, przekazywane, przesyłane, publikowane ani rozpowszechniane. Dozwolone jest jednak przechowywanie ich fragmentów na własnym komputerze oraz drukowanie w celach prywatnych. Każdy przypadek naruszenia powyższych postanowień będzie ścigany prawnie bez powiadomienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa karnego. Wszelkie znaki towarowe oraz wszelkie odniesienia do praw własności, które nie stanowią własności TechnoAlpin, są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych, bez uszczerbku dla praw przysługującym ich właścicielom. Cytowanie, opiniowane i recenzowanie treści jest dopuszczalne, jeżeli następuje z podaniem imienia i nazwiska autora oraz źródła wraz z adresem strony internetowej. Treści zawarte w witrynie internetowej TechnoAlpin – które w razie konieczności mogą być zmieniane w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia – są tworzone w sposób uważny i staranny, a przed publikacją są poddawane dokładnej kontroli. Mimo to TechnoAlpin nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników i osób trzecich za opóźnienia, nieścisłości, błędy lub pominięcia, które wynikają z takich treści. Będziemy jednakże wdzięczni za wszelkie informacje o ewentualnych błędach lub nieścisłościach w treściach. Ogólnie rzecz biorąc, firma TechnoAlpin nie ponosi żadnej odpowiedzialności – chyba że przepisy prawa stanowią inaczej – za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek odwiedzenia witryny internetowej, niezdolności lub niemożliwości jej odwiedzenia, polegania na prawidłowości informacji na niej zawartych lub korzystania z takich informacji. Prosimy wziąć pod uwagę, że wyraźnie zabronione jest wykorzystywanie zawartych w witrynie internetowej danych dotyczących przedsiębiorstw, które sprzedają towary produkowane przez TechnoAlpin, oraz powiązanych z nimi numerów telefonów lub adresów e-mail w jakichkolwiek celach komercyjnych, w celu bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży lub w celu przeprowadzenia analiz rynku.

Wyłączenie odpowiedzialności za odnośniki

Publikowanie odnośników do strony głównej witryny www.technoalpin.com lub do jej podstron (tzw. deep linking) na innych witrynach internetowych jest dozwolone bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód. Będziemy jednak wdzięczni za wszelkie informacje o takich odnośnikach. TechnoAlpin zastrzega sobie jednakże prawo żądania usunięcia odnośników do swojej witryny internetowej z witryn zawierających treści obsceniczne, w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego lub niezgodne z prawem, obraźliwe bądź naruszające wizerunek TechnoAlpin. Framing oraz wszelkie inne, zbliżone formy powielania treści bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody TechnoAlpin są wyraźnie zabronione. Nasza witryna internetowa zawiera odnośniki do innych witryn, nad którymi TechnoAlpin nie ma żadnej kontroli. W związku z tym TechnoAlpin nie bierze odpowiedzialności za treść takich witryn. Takie odnośniki należy traktować wyłącznie jako usługę na rzecz użytkowników sieci.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, zgromadzonych podczas odwiedzin witryny i w trakcie korzystania z niej, jest firma TechnoAlpin SpA z siedzibą pod adresem Bolzano, 39100, Via P. Agostini 2.

Prywatność

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ „TECHNOALPIN.COM”

Poniżej przedstawiono opis metod zarządzania witryną internetową w kontekście przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy tę witrynę odwiedzają. Informacji tych udziela się także – zgodnie z artykułem 13 włoskiego Dekretu z mocą ustawy nr 196/2003 (tzw. Kodeksu ochrony danych osobowych) – wszystkim tym, którzy wchodzą w interakcję z usługami internetowymi firmy TechnoAlpin SpA. Dostęp do tych usług można uzyskać drogą telematyczną pod adresem www.technoalpin.com. Informacji tych udziela się również w ramach realizacji Zalecenia nr 2/2001, wydanego dnia 17 maja 2001 r. przez europejskie organy ds. ochrony danych osobowych w ramach grupy roboczej powołanej zgodnie z artykułem 29 Dyrektywy 95/46/WE w celu ustalenia minimalnych wymogów stawianych gromadzeniu danych osobowych w Internecie. Zalecenie to dotyczyło w szczególności warunków, ram czasowych i rodzajów informacji, które administrator danych osobowych musi przekazać użytkownikom, gdy odwiedzają oni daną witrynę internetową, niezależnie od celu, w jakim to robią.

Administrator danych osobowych

Po odwiedzeniu niniejszej witryny dane zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób mogą być przetwarzane. Administratorem danych osobowych jest spółka TechnoAlpin SpA z siedzibą pod adresem Bolzano, 39100, Via P. Agostini 2.

Miejsce przetwarzania danych

Proces przetwarzania danych, związany z usługami internetowymi świadczonymi za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, realizowany jest w siedzibie spółki TechnoAlpin SpA. Dane są przetwarzane wyłącznie przez upoważniony do tego personel lub – w przypadku okazjonalnych prac konserwacyjnych – przez zleceniobiorców. Dane pozyskane za pośrednictwem wspomnianych usług internetowych nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu. Dane osobowe, przekazywane przez użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, są w związku z tym wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zleconych usług i świadczeń.

Rodzaje przetwarzanych danych

A) Dane nawigacyjne

Systemy oraz aplikacje związane z niniejszą witryną gromadzą podczas jej zwykłego użytkowania określone dane osobowe, przekazywane w ramach standardowego stosowania internetowych protokołów komunikacyjnych. Są to informacje, które – chociaż nie są gromadzone w celu identyfikacji osób, których dotyczą – w związku ze swoim charakterem umożliwiają identyfikację użytkowników poprzez przetwarzanie i zestawianie z danymi przekazywanymi przez osoby trzecie. Do tej kategorii danych należą adresy IP oraz nazwy domen komputerów stosowanych przez użytkowników witryny, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, godzina wysłania zapytania, stosowana metoda wysyłania zapytań do serwera, wielkość plików otrzymanych w odpowiedzi, informacja o statusie odpowiedzi udzielonych przez serwer (powodzenie, błąd itp.) w formie kodu numerycznego, a także inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Dane te służą wyłącznie celom statystycznym i są wykorzystywane w witrynie internetowej w formie anonimowej w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania. Dane te mogą zostać użyte także do określenia odpowiedzialności w razie ewentualnych przypadków naruszenia prawa informatycznego na szkodę witryny.

B) Dane udostępnione dobrowolnie przez użytkowników

Wysłanie wiadomości e-mail na adresy podane w witrynie internetowej jest opcjonalne i dobrowolne, jednakże skutkuje automatyczną rejestracją adresu e-mail nadawcy – co jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na jego pytania – a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. Jeżeli użytkownik nie przekaże takich danych lub nie przekaże ich w całości, może to w pewnych okolicznościach skutkować brakiem możliwości obsługi jego zapytań.

Pliki cookie

Niniejsza witryna internetowa nie gromadzi w związku z tym żadnych danych osobowych użytkowników. Nie są stosowane żadne trwałe pliki cookie, ani systemy służące do śledzenia użytkowników. W przypadku tak zwanych sesyjnych plików cookie (które nie są trwale przechowywane na komputerze użytkownika i są usuwane po zamknięciu przeglądarki) nie stosuje się technik informatycznych, które wprawdzie nie umożliwiają gromadzenia danych osobowych, pozwalających na identyfikację użytkownika, ale które mogłyby naruszać prawo użytkownika do zachowania poufności.

Gromadzenie danych osobowych w Internecie – opcjonalne udostępnianie danych

W odniesieniu do danych gromadzonych bezpośrednio poprzez witrynę internetową niniejszym oświadczamy, że w tym kontekście rejestrowane są tylko dane, które są absolutnie niezbędne na potrzeby przetwarzania (np. na końcu procesu rejestracji każdego formularza rejestracyjnego). W witrynie internetowej są przez cały czas udostępnione bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych. Udostępnienie żądanych danych jest opcjonalne, ale może być konieczne w celu korzystania z usług oferowanych przez TechnoAlpin SpA. Jeżeli dane nie zostaną udostępnione, istnieje ryzyko, że użytkownik nie będzie mógł otrzymać tego, czego żąda. W tym kontekście prosimy pamiętać, że wysyłanie wiadomości e-mail na adres info@technoalpin.com lub na inny adres e-mail firmy, a także wypełnianie formularzy „Kontakt” oraz „Prośba o informacje” opublikowanych w witrynie technoalpin.com jest opcjonalne i dobrowolne, jednakże skutkuje automatyczną rejestracją adresu e-mail nadawcy – co jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na jego pytania – a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości.

Sposoby przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i są przechowywane tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Stosowane są szczególne środki bezpieczeństwa, mające na celu zapobieganie utracie danych, nieautoryzowanemu wykorzystaniu danych lub ich wykorzystaniu w sposób niewłaściwy, a także uzyskaniu dostępu do danych przez osoby nieuprawnione.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Dla ścisłości informujemy, że zgodnie z włoskim Dekretem z mocą ustawy nr 196/2003 osobom, których dane są gromadzone i przetwarzane, przysługują szczególne prawa. Osoby takie mają w szczególności prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, że dysponuje on ich danymi osobowymi, a także do żądania udostępnienia im takich danych w zrozumiałej formie. Ponadto osoby takie mają prawo do uzyskania informacji o źródle ich danych osobowych, celach i sposobach ich przetwarzania, stosowanej metodzie elektronicznego przetwarzania danych, danych identyfikacyjnych administratora danych oraz osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, a także osób lub kategorii osób, którym dane osobowe zostały przekazane lub które się o nich dowiedziały. Osobom takim przysługuje również prawo do aktualizacji lub poprawiania danych bądź, jeżeli tego zażądają, do ich uzupełnienia, usunięcia, przekształcenia w dane anonimowe lub zablokowania, jeżeli dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem. Poza tym przysługuje im prawo do uzyskania potwierdzenia, że o takich krokach zostały poinformowane również osoby, którym dane są przekazywane lub udostępniane. Wreszcie osobom takim przysługuje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu ich danych, jeżeli istnieją uzasadnione powody dla takiego sprzeciwu oraz jeżeli dane te są przetwarzane w celu wysyłania materiałów reklamowych lub materiałów służących sprzedaży bezpośredniej, w celu badania rynku lub w celu wysyłania wiadomości o charakterze komercyjnym. We wszystkich opisanych powyżej przypadkach prosimy o zwrócenie się listownie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do administratora danych osobowych, tj. do spółki TechnoAlpin SpA.

Informacja prawna

TechnoAlpin AG

P.-Agostini-Straße 2

I-39100 Bolazno

Tel. +39 0471 550 550

Fax +39 0471 200 441

info@technoalpin.com

Prezes zarządu

Erich Gummerer

Kapitał zakładowy 3 600 000,00 euro, wpłacony w całości

NIP oraz nr wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw w Bolzano 02791150218

Nr wpisu do Rejestru Gospodarczo-Administracyjnego w Bolzano 118187

Nr identyfikacji VAT IT 02791150218

Odpowiedzialność za zgodność treści z prawem prasowym

Patrizia Pircher

Układ i koncepcja, programowanie

ICC Werbeagentur GmbH & CoKG, www.icc.at

POLITYKA STRONY INTERNETOWEJ „TECHNOALPIN.COM"

Ostrzeżenie

Firma TechnoAlpin (zwana dalej dla zwięzłości TechnoAlpin) stworzyła witrynę internetową www.technoalpin.com w celu optymalizacji posiadanych informacji oraz udostępniania informacji dotyczących spółki i oferowanych produktów za pośrednictwem sieci wspomaganej komputerowo. Przed zapoznaniem się z treścią witryny internetowej odwiedzający powinien uważnie przeczytać poniższe warunki, ponieważ korzystanie z witryny oznacza ich pełną akceptację.

Prawa autorskie – Warunki korzystania z opublikowanych materiałów

Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie materiały zawarte w niniejszej witrynie internetowej – a w związku z tym również wszelkie elementy graficzne interfejsu użytkownika i ilustracje, które nie są chronione na mocy innych praw autorskich – stanowią własność TechnoAlpin i są przedmiotem praw autorskich przysługujących TechnoAlpin. Wszelkie prawa do treści podstron niniejszej witryny są zastrzeżone. W związku z tym bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody TechnoAlpin treści te nie mogą być w całości ani częściowo kopiowane, powielane, przekazywane, przesyłane, publikowane ani rozpowszechniane. Dozwolone jest jednak przechowywanie ich fragmentów na własnym komputerze oraz drukowanie w celach prywatnych. Każdy przypadek naruszenia powyższych postanowień będzie ścigany prawnie bez powiadomienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa karnego. Wszelkie znaki towarowe oraz wszelkie odniesienia do praw własności, które nie stanowią własności TechnoAlpin, są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych, bez uszczerbku dla praw przysługującym ich właścicielom. Cytowanie, opiniowane i recenzowanie treści jest dopuszczalne, jeżeli następuje z podaniem imienia i nazwiska autora oraz źródła wraz z adresem strony internetowej. Treści zawarte w witrynie internetowej TechnoAlpin – które w razie konieczności mogą być zmieniane w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia – są tworzone w sposób uważny i staranny, a przed publikacją są poddawane dokładnej kontroli. Mimo to TechnoAlpin nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników i osób trzecich za opóźnienia, nieścisłości, błędy lub pominięcia, które wynikają z takich treści. Będziemy jednakże wdzięczni za wszelkie informacje o ewentualnych błędach lub nieścisłościach w treściach. Ogólnie rzecz biorąc, firma TechnoAlpin nie ponosi żadnej odpowiedzialności – chyba że przepisy prawa stanowią inaczej – za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek odwiedzenia witryny internetowej, niezdolności lub niemożliwości jej odwiedzenia, polegania na prawidłowości informacji na niej zawartych lub korzystania z takich informacji. Prosimy wziąć pod uwagę, że wyraźnie zabronione jest wykorzystywanie zawartych w witrynie internetowej danych dotyczących przedsiębiorstw, które sprzedają towary produkowane przez TechnoAlpin, oraz powiązanych z nimi numerów telefonów lub adresów e-mail w jakichkolwiek celach komercyjnych, w celu bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży lub w celu przeprowadzenia analiz rynku.

Wyłączenie odpowiedzialności za odnośniki

Publikowanie odnośników do strony głównej witryny www.technoalpin.com lub do jej podstron (tzw. deep linking) na innych witrynach internetowych jest dozwolone bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód. Będziemy jednak wdzięczni za wszelkie informacje o takich odnośnikach. TechnoAlpin zastrzega sobie jednakże prawo żądania usunięcia odnośników do swojej witryny internetowej z witryn zawierających treści obsceniczne, w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego lub niezgodne z prawem, obraźliwe bądź naruszające wizerunek TechnoAlpin. Framing oraz wszelkie inne, zbliżone formy powielania treści bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody TechnoAlpin są wyraźnie zabronione. Nasza witryna internetowa zawiera odnośniki do innych witryn, nad którymi TechnoAlpin nie ma żadnej kontroli. W związku z tym TechnoAlpin nie bierze odpowiedzialności za treść takich witryn. Takie odnośniki należy traktować wyłącznie jako usługę na rzecz użytkowników sieci.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, zgromadzonych podczas odwiedzin witryny i w trakcie korzystania z niej, jest firma TechnoAlpin SpA z siedzibą pod adresem Bolzano, 39100, Via P. Agostini 2.

Prywatność

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ „TECHNOALPIN.COM”

Poniżej przedstawiono opis metod zarządzania witryną internetową w kontekście przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy tę witrynę odwiedzają. Informacji tych udziela się także – zgodnie z artykułem 13 włoskiego Dekretu z mocą ustawy nr 196/2003 (tzw. Kodeksu ochrony danych osobowych) – wszystkim tym, którzy wchodzą w interakcję z usługami internetowymi firmy TechnoAlpin SpA. Dostęp do tych usług można uzyskać drogą telematyczną pod adresem www.technoalpin.com. Informacji tych udziela się również w ramach realizacji Zalecenia nr 2/2001, wydanego dnia 17 maja 2001 r. przez europejskie organy ds. ochrony danych osobowych w ramach grupy roboczej powołanej zgodnie z artykułem 29 Dyrektywy 95/46/WE w celu ustalenia minimalnych wymogów stawianych gromadzeniu danych osobowych w Internecie. Zalecenie to dotyczyło w szczególności warunków, ram czasowych i rodzajów informacji, które administrator danych osobowych musi przekazać użytkownikom, gdy odwiedzają oni daną witrynę internetową, niezależnie od celu, w jakim to robią.

Administrator danych osobowych

Po odwiedzeniu niniejszej witryny dane zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób mogą być przetwarzane. Administratorem danych osobowych jest spółka TechnoAlpin SpA z siedzibą pod adresem Bolzano, 39100, Via P. Agostini 2.

Miejsce przetwarzania danych

Proces przetwarzania danych, związany z usługami internetowymi świadczonymi za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, realizowany jest w siedzibie spółki TechnoAlpin SpA. Dane są przetwarzane wyłącznie przez upoważniony do tego personel lub – w przypadku okazjonalnych prac konserwacyjnych – przez zleceniobiorców. Dane pozyskane za pośrednictwem wspomnianych usług internetowych nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu. Dane osobowe, przekazywane przez użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej, są w związku z tym wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zleconych usług i świadczeń.

Rodzaje przetwarzanych danych

A) Dane nawigacyjne

Systemy oraz aplikacje związane z niniejszą witryną gromadzą podczas jej zwykłego użytkowania określone dane osobowe, przekazywane w ramach standardowego stosowania internetowych protokołów komunikacyjnych. Są to informacje, które – chociaż nie są gromadzone w celu identyfikacji osób, których dotyczą – w związku ze swoim charakterem umożliwiają identyfikację użytkowników poprzez przetwarzanie i zestawianie z danymi przekazywanymi przez osoby trzecie. Do tej kategorii danych należą adresy IP oraz nazwy domen komputerów stosowanych przez użytkowników witryny, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, godzina wysłania zapytania, stosowana metoda wysyłania zapytań do serwera, wielkość plików otrzymanych w odpowiedzi, informacja o statusie odpowiedzi udzielonych przez serwer (powodzenie, błąd itp.) w formie kodu numerycznego, a także inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Dane te służą wyłącznie celom statystycznym i są wykorzystywane w witrynie internetowej w formie anonimowej w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania. Dane te mogą zostać użyte także do określenia odpowiedzialności w razie ewentualnych przypadków naruszenia prawa informatycznego na szkodę witryny.

B) Dane udostępnione dobrowolnie przez użytkowników

Wysłanie wiadomości e-mail na adresy podane w witrynie internetowej jest opcjonalne i dobrowolne, jednakże skutkuje automatyczną rejestracją adresu e-mail nadawcy – co jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na jego pytania – a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. Jeżeli użytkownik nie przekaże takich danych lub nie przekaże ich w całości, może to w pewnych okolicznościach skutkować brakiem możliwości obsługi jego zapytań.

Pliki cookie

Niniejsza witryna internetowa nie gromadzi w związku z tym żadnych danych osobowych użytkowników. Nie są stosowane żadne trwałe pliki cookie, ani systemy służące do śledzenia użytkowników. W przypadku tak zwanych sesyjnych plików cookie (które nie są trwale przechowywane na komputerze użytkownika i są usuwane po zamknięciu przeglądarki) nie stosuje się technik informatycznych, które wprawdzie nie umożliwiają gromadzenia danych osobowych, pozwalających na identyfikację użytkownika, ale które mogłyby naruszać prawo użytkownika do zachowania poufności.

Gromadzenie danych osobowych w Internecie – opcjonalne udostępnianie danych

W odniesieniu do danych gromadzonych bezpośrednio poprzez witrynę internetową niniejszym oświadczamy, że w tym kontekście rejestrowane są tylko dane, które są absolutnie niezbędne na potrzeby przetwarzania (np. na końcu procesu rejestracji każdego formularza rejestracyjnego). W witrynie internetowej są przez cały czas udostępnione bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych. Udostępnienie żądanych danych jest opcjonalne, ale może być konieczne w celu korzystania z usług oferowanych przez TechnoAlpin SpA. Jeżeli dane nie zostaną udostępnione, istnieje ryzyko, że użytkownik nie będzie mógł otrzymać tego, czego żąda. W tym kontekście prosimy pamiętać, że wysyłanie wiadomości e-mail na adres info@technoalpin.com lub na inny adres e-mail firmy, a także wypełnianie formularzy „Kontakt” oraz „Prośba o informacje” opublikowanych w witrynie technoalpin.com jest opcjonalne i dobrowolne, jednakże skutkuje automatyczną rejestracją adresu e-mail nadawcy – co jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na jego pytania – a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości.

Sposoby przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i są przechowywane tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Stosowane są szczególne środki bezpieczeństwa, mające na celu zapobieganie utracie danych, nieautoryzowanemu wykorzystaniu danych lub ich wykorzystaniu w sposób niewłaściwy, a także uzyskaniu dostępu do danych przez osoby nieuprawnione.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Dla ścisłości informujemy, że zgodnie z włoskim Dekretem z mocą ustawy nr 196/2003 osobom, których dane są gromadzone i przetwarzane, przysługują szczególne prawa. Osoby takie mają w szczególności prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, że dysponuje on ich danymi osobowymi, a także do żądania udostępnienia im takich danych w zrozumiałej formie. Ponadto osoby takie mają prawo do uzyskania informacji o źródle ich danych osobowych, celach i sposobach ich przetwarzania, stosowanej metodzie elektronicznego przetwarzania danych, danych identyfikacyjnych administratora danych oraz osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, a także osób lub kategorii osób, którym dane osobowe zostały przekazane lub które się o nich dowiedziały. Osobom takim przysługuje również prawo do aktualizacji lub poprawiania danych bądź, jeżeli tego zażądają, do ich uzupełnienia, usunięcia, przekształcenia w dane anonimowe lub zablokowania, jeżeli dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem. Poza tym przysługuje im prawo do uzyskania potwierdzenia, że o takich krokach zostały poinformowane również osoby, którym dane są przekazywane lub udostępniane. Wreszcie osobom takim przysługuje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu ich danych, jeżeli istnieją uzasadnione powody dla takiego sprzeciwu oraz jeżeli dane te są przetwarzane w celu wysyłania materiałów reklamowych lub materiałów służących sprzedaży bezpośredniej, w celu badania rynku lub w celu wysyłania wiadomości o charakterze komercyjnym. We wszystkich opisanych powyżej przypadkach prosimy o zwrócenie się listownie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do administratora danych osobowych, tj. do spółki TechnoAlpin SpA.