Användarvillkor

TechnoAlpin AG

P. Agostini Street 2

I-39100 Bolzano

Tel. +39 0471 550 550

Fax +39 0471 200 441

info@technoalpin.com

Verkställande direktör

Erich Gummerer

Ges. Capital fullt betalda € 3 600 000,00

Skattenr. + Registreringsnummer i handelsregistret Bolzano 02791150218

VWV Bolzano 118.187

UID Nr. IT 02791150218

Innehålls- och pressjuridiskt ansvarig

Patrizia Pircher

Layout, design, programmering

ICC Werbeagentur GmbH & Co KG www.icc.at

"TECHNOALPIN.COM" WEBBPLATSPOLICY

Varning

Företaget TechnoAlpin (hädanefter för enkelhets skull kallat TechnoAlpin), har framställt webbplatsen www.technoalpin.com för att optimera informationen i sin ägo och göra den information som finns i förhållande till bolaget och de erbjudna produkterna tillgängliga via ett datoriserat nätverk. Innan man besöker denna webbplats bör besökaren noggrant läsa följande villkor, eftersom användning av webbplatsen innebär ett fullständigt accepterande av dessa villkor.

Upphovsrätt - Villkor för användning av det material som publiceras

Om inte annat anges, är allt material på denna webbplats - och därmed alla grafiska gränssnittselement och bilder som inte redan skyddas av annan upphovsrätt - TechnoAlpins egendom och upphovsrättsskyddat av TechnoAlpin. Alla rättigheter till innehållet på sidorna på denna webbplats är reserverade. Dessa får därför inte - vare sig helt eller delvis - utan skriftligt medgivande från TechnoAlpin, på något sätt kopieras, reproduceras, överföras, vidarelämnas, publiceras eller distribueras. Lagring på egen dator och utskrift av utdrag för personligt bruk är tillåtet. Varje överträdelse kommer att åtalas i enlighet med gällande lagstiftning utan förvarning. Alla varumärken och alla hänvisningar till privata industriella rättigheter som inte tillhör TechnoAlpin, citeras enbart i beskrivande syfte och respektive ägares rättigheter förblir oberörda. Benämningar, kritik och recensioner är möjliga så länge detta sker tillsammans med namnet på författaren och källan, inklusive webbadress. Innehållet som erbjuds på TechnoAlpins webbplats - som kan ändras när som helst utan förvarning vid behov - skapas med största uppmärksamhet och omsorg och kontrolleras noggrant innan publicering. TechnoAlpin tar gentemot mot användare och andra tredje parter inget ansvar för eventuella förseningar, felaktigheter, fel eller försummelser som härrör från nämnda innehåll. Vi skulle vara tacksamma om du vill berätta om eventuella fel eller felaktigheter du upptäckt för oss. Rent allmänt kan TechnoAlpin, om inte annat är lagligen föreskrivet inte - direkt eller indirekt - göras ansvariga för att webbplatsen inte fungerar eller är tillgänglig, för riktigheten hos informationen på webbplatsen eller genom användning sådan information orsakade skador av något slag. Observera att det är uttryckligen förbjudet, att använda sig av uppgifter som finns på denna sida angående företag som säljer varor som produceras av TechnoAlpin, och telefonnummer och/eller e-postadresser för kommersiella ändamål, direkt och/eller indirekt marknadsföring och/eller att använda den för marknadsanalyser.

Ansvarsbefriande för länkar

Länkar till andra webbplatser som kan hittas på första sidan på webbplatsen www.technoalpin.com eller insidorna på webbplatsen (så kallad djuplänkning) kan användas utan att erhålla tillstånd. Meddelande om länkning skulle dock uppskattas. TechnoAlpin förbehåller sig dock rätten att begära borttagning av länkar till sin egen hemsida om de är belägna på platser med innehåll som är obscent, på något sätt bryter mot god sed eller är olagligt, stötande eller skadar TechnoAlpins image. Inramning och andra liknande former av reproduktion utan skriftligt medgivande från TechnoAlpin är uttryckligen förbjudet. Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som inte är under TechnoAlpins kontroll. TechnoAlpin tar därför inget ansvar för innehållet hos länkade sidor. Dessa länkar är avsedda enbart som en service till användarna i nätverket.

Innehavare av behandlingen av personuppgifter

Ägaren av behandlingen av personuppgifter som härrör från tillgång till webbplatsen och dess användning är företaget Techno AG, som ligger i 39100 Bolzano, P. Agostini Street 2.

Sekretess

SEKRETESSPOLICY FÖR WEBBPLATSEN "TECHNOALPIN.COM"

Dessa sidor innehåller en beskrivning av de metoder för underhåll av webbplatsen när det gäller behandlingen av personuppgifter från användare som konsulterar webbplatsen. Denna information överlämnas också enligt artikel 13 i lagdekret 196/2003 (den så kallade dataskyddslagen) till dem som interagerar med webbtjänster från TechnoAlpin AG, som kan nås på adressen www.technoalpin.com med telematiska medel. Uppgifterna är baserade på rekommendationsbrev nr. 2/2001 som de europeiska myndigheterna antog för skydd av personuppgifter i samband med mötet i institutsgruppen enligt art. 29 i direktiv. 95/46/EG den 17 maj 2001 för fastställandet av vissa minimikrav för insamling av personuppgifter via internet. Framför gällde det här villkoren, tiderna och vilken typ av information som innehavaren av uppgifterna måste meddela användarna oavsett syftet med anslutningen när de tillgår en webbplats.

Ägaren av databearbetningen

I anslutning till besök på denna webbplats kan uppgifter behandlas av identifierade eller identifierbara personer: Ägaren av databearbetningen är företaget Techno AG, som ligger i 39100 Bolzano, P. Agostini-Str. 2

Platsen för databearbetningen

Databehandlingen i samband med webbtjänsterna på denna webbplats sker på huvudkontoret hos TechnoAlpin AG och utförs endast av auktoriserad personal eller enstaka underhållsarbete av inhyrda personer. De data som erhållits genom dessa webbtjänster sprids inte vidare. De personuppgifter som användarna ställer till förfogande via e-post, kommer att användas i detta sammanhang enbart för utförandet av de begärda tjänsterna och förmånerna.

Typ av data som bearbetas

A) Navigeringsdata

Systemen och mjukvaruprocesserna på denna webbplats samlar vid normal användning in en del personuppgifter, detta inkluderar överlämnande av informationen för normal användning av internet-kommunikationsprotokollen. Detta är information som inte samlas in i syfte att identifiera en berörd person, dock möjliggörs identifiering av användare i och med bearbetningen och sammanfattningen av data som delas med tredje part. Denna kategori av data inkluderar IP-adresser eller domännamn på de datorer som används av användare av webbplatsen, URI-adresserna till de begärda resurserna (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för begäran, den metod som används i begäran till servern, storleken på filen som erhållits, informationen om status som ges av servern (framgångsrikt, felslaget, etc.) som en numerisk kod, och andra parametrar relaterade till operativsystemet och datormiljön hos användaren. Dessa data används endast för statistiska ändamål och administreras endast i anonymiserad form på webbplatsen för att se till att den fungerar korrekt. Uppgifterna kan också användas för bestämning av ansvar vid hypotetiska IT-rättsöverträdelser som skadar webbplatsen.

B) Frivilligt av användaren tillgängliggjorda uppgifter

Det valfria, uttryckliga och frivilliga sändandet av e-post till de adresser som finns på denna webbplats leder automatiskt till förvärvet av avsändaradressen, vilket är viktigt för ett svar på dess begäran, liksom annan information personuppgifter som finns i meddelandet. Om användaren inte - delvis själv - överlämnar dessa uppgifter kan det under vissa omständigheter leda till att användarens förfrågan inte kan bearbetas.

Cookies

I samband med detta samlas inga personuppgifter om användarna in från webbplatsen. Inga ihållande cookies av något slag eller system för att spåra användare används. För cookies av typen "session" (som inte permanent lagras på användarens dator och försvinner när webbläsaren stängs) undviks å andra sidan tillgripande av andra IT-tekniker som visserligen inte tillåter förvärv av personuppgifter vilket skulle kunna leda till en identifiering av användaren, men som potentiellt kunde vara till skada för användarens sekretess.

Onlineinsamling av personuppgifter - Valfri överföring av data

Med avseende på insamling av data direkt från webbplatsen anges härmed att i samband med insamlandet, samlas endast uppgifter som endast är strikt nödvändiga för bearbetningen in (z. B. vid slutet av varje registreringsformulär). Det är dock alltid möjligt att få mer fullständig information om sekretess på webbplatsen. Överföringen av de begärda uppgifterna är frivillig, men kan vara absolut nödvändig för att dra nytta av de tjänster som erbjuds av TechoAlpin AG. Om dessa data inte överförs, är det därför kanske inte möjligt att användaren får det som hen efterfrågat. Observera i detta sammanhang att det valfria och frivilliga sändandet av e-post till info@technoalpin.com eller annan e-postadress för detta företag, liksom att fylla i formulären "Kontakt" och "begäran om upplysningar" på webbplatsen technoalpin.com automatiskt leder till registrering av användarens e-postadress, vilket är viktigt för ett svar på dess frågor, inklusive andra personuppgifter som ingår i meddelandet.

Metoder för databearbetning

Personuppgifterna behandlas av automatiserade verktyg och behålls endast så länge som det är absolut nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka de samlades in. Särskilda säkerhetsåtgärder är utformade för att förhindra dataförlust, olaglig eller felaktig användning av data och obehörig åtkomst till dem.

Personers rättigheter

För fullständighetens skulle informerar vi dig om att de vars uppgifter samlas in och behandlas i enlighet med det rättsliga dekretet 196/2003, är berättigade till särskilda rättigheter. I synnerhet har den berörda personen rätt att från den registeransvarige få en bekräftelse på förekomsten av hans/hennes personuppgifter, och kan kräva att sådana data görs tillgängliga i begriplig form för honom eller henne. Den berörda personen har rätt att få veta källan till hans/hennes personuppgifter, syften och metoder för bearbetningen, den tillämpade logiken vid databehandling på elektronisk väg, detaljerna för identifiering av användaren och vem som är förvaltare av databehandling och de personer eller kategorier av personer till vilka personuppgifter kan lämnas ut eller som kan få kunskap om dessa. Den berörda också har rätt att få en uppdatering och korrigering eller om så önskas, en förlängning, radering, omvandling till en anonym form eller blockering av uppgifterna när behandlingen sker på ett olagligt sätt, och därutöver en bekräftelse på att dessa åtgärder meddelas till de personer som uppgifterna vidarebefordrats till. Slutligen har personen rätten att invända mot bearbetningen av hans/hennes uppgifter om legitima skäl för en sådan opposition finns, och även när de behandlas för att skicka reklam eller direkt säljmaterial, för marknadsundersökningar eller kommersiell kommunikation. Kontakta i alla ovanstående fall innehavaren av uppgiftsbearbetningen, TechnoAlpin AG, per brev, fax eller e-post .