Tiráž a právne informácie

Vlastník zodpovedný za obsah

TechnoAlpin SpA
Via P.-Agostini 2
I-39100 Bolzano, Italy
Tel. +39 0471 550 550
Fax +39 0471 200 441
info@technoalpin.com

Konateľ
Erich Gummerer a Walter Rieder
Celková výška vloženého kapitálu spoločnosti 3 600 000,00 eur
DIČ + číslo v OR Bolzano 02791150218
VWV Bolzano 118187
IČ DPH IT 02791150218

Redaktion
marketing@technoalpin.com

Povinné informácie podľa nariadenia EÚ č. 524/2013 Európskeho parlamentu a Rady
Platforma na vyriešenie právnych spotrebiteľských sporov online (ODR) Európskej komisie:
ec.europa.eu/consumers/odr

Koncept, dizajn internetovej stránky a programovanie

hantha - Web Agency Typo3
Dick 48/B - 39058 Sarntal (BZ) Italy
T. +39 0471 623 721
info@hantha.com - www.hantha.com

Fotografie

  • © TechnoAlpin
  • © Hannes Niederkofler
  • © Woolrich
  • © Enrico Langer
  • © Michael Schmidt
  • © Jürgen Benitz
  • © SC Willingen
  • © Luca Zuccolo
  • freepik.com: ©d3images, ©onlyyouqj, ©rawpixel.com, ©originalmockup, ©pmvchamara, ©ebhy

„Technoalpin.com"  Internetová stránka – smernica

Varovanie
Spoločnosť TechnoAlpin SpA (následne v skratke uvádzaná ako TechnoAlpin) vytvorila internetovú stránku www.technoalpin.com s cieľom optimalizovať svoje informácie a na internete poskytovať informácie týkajúce sa spoločnosti a ňou ponúkaných výrobkov. Skôr ako si začnete prehliadať túto internetovú stránku, pozorne si prečítajte nižšie uvedené podmienky, pretože používanie internetovej stránky si vyžaduje akceptovanie týchto podmienok.

Autorské právo – podmienky použitia uverejneného materiálu
Tam, kde nie je uvedené inak, všetky materiály nachádzajúce sa na tejto internetovej stránke – vrátane všetkých prvkov grafického rozhrania a obrázkov, ktoré sú chránené autorskými právami – sú vlastníctvom spoločnosti TechnoAlpin, ktoré je chránené autorským právom. Všetky práva na obsah týchto internetových stránok sú vyhradené. A preto ich nie je možné žiadnym spôsobom – ani celkovo, ani čiastočne – kopírovať, reprodukovať, prenášať, sťahovať, uverejňovať alebo šíriť bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti TechnoAlpin. Môžete ich však uložiť do svojho počítača alebo vytlačiť si ich časti, ale výlučne iba na súkromné účely. Akékoľvek porušenie bude stíhané bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Všetky značky, ako aj všetky odkazy týkajúce sa priemyselných ochranných práv, ktoré sa nevzťahujú na spoločnosť TechnoAlpin, sú uvedené len písomne, bez akejkoľvek ujmy na právach príslušných majiteľov. Komentáre, kritiky alebo recenzie sú možné v prípade, ak sú uvádzané spolu s menom autora a zdrojom, vrátane internetovej stránky. 
Obsahy uvádzané na stránke spoločnosti TechnoAlpin – ktoré môžu byť v prípade potreby kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upravené – boli pred uverejnením starostlivo a dôkladne vypracované a riadne skontrolované. Spoločnosť TechnoAlpin odmieta akúkoľvek zodpovednosť voči používateľom a iným tretím stranám za prípadné oneskorenia, nepresnosti, chyby alebo vynechania vyplývajúce z uvedených obsahov. Oznámenie prípadných chýb alebo nepresností je naopak vítané. 
Vo všeobecnosti, ak to právne predpisy neuvádzajú inak, spoločnosť TechnoAlpin nie je v žiadnom prípade zodpovedná za škody akejkoľvek povahy spôsobené – priamo alebo nepriamo – vstupom na internetovú stránku, neschopnosťou alebo nemožnosťou vstupu na ňu, za spoľahlivosť v súvislosti s pravdivosťou informácií, ktoré sú na nej uvedené alebo za škody, ktoré vzniknú pri ich používaní. 
Okrem toho je nevyhnutné uviesť, že je výslovne zakázané zo strany kohokoľvek používať údaje – dostupné na tejto internetovej stránke – týkajúce sa spoločností, ktoré obchodujú s tovarom vyrobeným spoločnosťou TechnoAlpin a príslušné telefonické kontakty a/alebo adresy elektronickej pošty na akýkoľvek účel priamej a/alebo nepriamej obchodnej a/alebo marketingovej povahy a/alebo analýzy trhu.

Vylúčenie záruky v prípade odkazov
Internetové odkazy na iné stránky, ktoré sa nachádzajú na prvej stránke www.technoalpin.com, resp. na stránkach na nej obsiahnutých (tzv. deep linking) je možné používať bez udelenia súhlasu. Je ale vítané ohlásenie vytvorenia odkazu. Spoločnosť TechnoAlpin si napriek tomu vyhradzuje právo požiadať o odstránenie príslušných hypertextových odkazov zo svojej stránky v prípade, keď by boli vložené na stránky s neslušným obsahom alebo obsahom, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi, nezákonný, urážajúci alebo poškodzuje obraz spoločnosti TechnoAlpin. Bez predchádzajúceho písomného povolenia zo strany tejto spoločnosti je výslovne zakázaný tzv. framing a akákoľvek iná podobná forma reprodukcie. Naša internetová stránka obsahuje prepojenia na iné internetové stránky, ktoré nie sú kontrolované spoločnosťou TechnoAlpin. Spoločnosť TechnoAlpin preto žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah uvedených stránok, ktoré sú poskytnuté používateľom formou odkazov. Tieto odkazy sa považujú iba za servisné služby pre používateľov siete.

Majiteľ spracúvania osobných údajov pochádzajúcich z prístupu na internetovú stránku
Majiteľom spracovaných osobných údajov pochádzajúcich z prístupu na internetovú stránku je spoločnosť TechnoAlpin SpA so sídlom v 39100 Bolzano, Via P.-Agostini 2. Viac informácií nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov (Privacy).

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: