Tiráž

TechnoAlpin AG

Via P.-Agostini 2

I-39100 Bozen

Tel. +39 0471 550 550

Fax +39 0471 200 441

info@technoalpin.com

Generálny riaditeľ:

Erich Gummerer

DIČ IT 02791150218

Osoba zodpovedná za obsah stránky:

Patrizia Pircher

Concepting & Design, CMS, technická stránka

ICC Werbeagentur GmbH & CoKG, www.icc.at

POLITIKA INTERNETOVEJ STRÁNKY „TECHNOALPIN.COM"

Upozornenie:

Spoločnosť TechnoAlpin S.r.l. (následne v skratke TechnoAlpin) vytvorila internetovú stránku www.technoalpin.com s cieľom optimalizovať svoje informatívne bohatstvo a poskytovať na webe informácie týkajúce sa spoločnosti a ňou ponúkaných výrobkov. Skôr ako si začnete prehliadať túto internetovú stránku, žiadame Vás, aby ste si pozorne prečítali dolu uvedené podmienky, keďže použitie stránky nesie so sebou ich plné prijatie a súhlas.

Copyright – Podmienky použitia uverejneného materiálu

Tam, kde nie je uvedené inak, všetky materiály nachádzajúce sa na tejto internetovej stránke - vrátane všetkých prvkov grafického rozhrania a obrázkov, ktoré sú chránené autorskými právami - sú vlastníctvom spoločnosti TechnoAlpin, ktorý je chránený copyrightom. Obsahy internetových stránok sú dôverné a preto ich nemôžete žiadnym spôsobom - ani celkovo ani čiastočne - kopírovať, reprodukovať, prenášať, sťahovať, uverejňovať alebo šíriť bez predchádzajúceho písomného povolenia tejto spoločnosti; pre osobné použitie si ich však môžete uložiť do svojho počítača alebo vytlačiť si ich časti. Akékoľvek nedodržanie uvedenej informácie bude stíhané bez akéhokoľvek upozornenia na základe právnych krokov v súlade s platnými právnymi predpismi. Všetky značky, ako aj všetky odkazy týkajúce sa práv na priemyselné tajomstvo, ktoré sa nevzťahujú na spoločnosť TechnoAlpin, sú uvedené len písomne, bez akejkoľvek ujmy na právach príslušných majiteľov. V prípade komentárov, kritiky alebo recenzie, ktoré sú sprevádzané menom autora a uvedením zdroja, vrátane internetovej stránky, existuje možnosť súdneho predvolania. Obsahy ponúkané na stránke spoločnosti TechnoAlpin – ktoré môžu byť v prípade potreby kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upravené - sú starostlivo a dôkladne napísané a pred uverejnením sú vystavené prísnej kontrole. Táto spoločnosť odmieta akúkoľvek zodpovednosť voči užívateľom a iným tretím stranám za prípadné oneskorenia, nepresnosti, chyby, vynechania vyplývajúce z uvedených obsahov; oznámenie prípadných chýb alebo nepresností je naopak vítané. Vo všeobecnosti, s výnimkou iných právnych uvedení, spoločnosť TechnoAlpin nie je v žiadnom prípade zodpovedná za škody akejkoľvek povahy spôsobené - priamo alebo nepriamo - vstupom na stránku, neschopnosťou alebo nemožnosťou vstupu na ňu, spoľahlivosťou z pohľadu pravdivosti informácií, ktoré sú na nej uvedené alebo ich použitím. Okrem toho je nevyhnutné uviesť, že je výslovne zakázané zo strany kohokoľvek používať údaje - dostupné na tejto internetovej stránke – týkajúce sa spoločností, ktoré obchodujú s tovarom vyrobeným spoločnosťou TechnoAlpin a príslušné telefonické kontakty a/alebo adresy elektronickej pošty na akýkoľvek účel priamej a/alebo nepriamej obchodnej a/alebo marketingovej povahy a/alebo analýzy trhu.

Link disclaimer

Bez akejkoľvek požiadavky o povolenie je možné používať internetové linky z iných stránok na prvej stránke www.technoalpin.com resp. na stránkach na nej obsiahnutých (tzv. deep linking); komunikácia uskutočneného prepojenia je vítaná. Spoločnosť TechnoAlpin si napriek tomu vyhradzuje právo požiadať o odstránenie príslušných hypertextových odkazov zo svojej stránky v prípade, keď by boli vložené na stránky s neslušným obsahom alebo obsahom, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi, nezákonný, urážajúci alebo poškodzujúci vlastný obraz. Bez predchádzajúceho písomného povolenia zo strany tejto spoločnosti je výslovne zakázaný tzv. framing a akákoľvek iná podobná forma reprodukcie. Naša internetová stránka – prostredníctvom tematickej oblasti nazvanej Links – obsahuje pripojenia na iné internetové stránky, ktoré nie sú kontrolované spoločnosťou TechnoAlpin. Spoločnosť TechnoAlpin nie je preto nijako zodpovedná za obsah uvedených stránok, ktoré sú poskytnuté užívateľom siete v rámci jednoduchej služby.

Majiteľ spracovaných osobných údajov

Majiteľom spracovaných osobných údajov pochádzajúcich z vstupu a použitia internetových stránok je spoločnosť TechnoAlpin S.r.l., so sídlom vo Via Copernico 6 A, 39100 Bolzano (BZ), Taliansko. Pre podrobné oboznámenie sa so spôsobmi riadenia stránky v zmysle spracovania osobných údajov užívateľov, ktorí ju navštívia, odkazujeme na dokument „politika osobných údajov/Osobné údaje".

Ochrana osobných údajov

POLITIKA OSOBNÝCH ÚDAJOV INTERNETOVEJ STRÁNKY „TECHNOALPIN.COM"

Na týchto stránkach sú opísané spôsoby riadenia internetovej stránky v zmysle spracovania osobných údajov užívateľov, ktorí ju navštívia. Ide o poskytovanie informácií, ktoré je umožnené v súlade s čl. 13 legislatívneho dekrétu č. 196/2003 (Zákonník týkajúci sa ochrany osobných údajov) tým osobám, ktoré vzájomne komunikujú s internetovými službami spoločnosti TechnoAlpin S.r.l., telematicky prístupné na adrese: www.technoalpin.com. Ochrana osobných údajov sa odvoláva tiež na Odporúčanie č. 2/2001, ktoré dňa 17. mája 2001 prijali európske úrady na ochranu osobných údajov, spojené v Skupine vytvorenej podľa čl. 29 smernice č. 95/46/ES , s cieľom stanoviť niekoľko minimálnych požiadaviek na zber osobných údajov on-line a predovšetkým spôsoby, čas a povahu informácií, ktoré majitelia údajov musia poskytnúť užívateľom vtedy, keď sa pripoja na internetovú stránku, nezávisle na motíve tohto pripojenia.

Majiteľ spracovaných osobných údajov

Po prehliadnutí tejto internetovej stránky môže dôjsť k spracovaniu údajov, ktoré sa týkajú identifikovaných alebo identifikovateľných osôb: majiteľom ich spracovania je spoločnosť TechnoAlpin S.r.l., so sídlom vo Via Copernico 6A, 39100 Bolzano (BZ), Taliansko.

Miesto spracovania údajov

K spracovaniu údajov, ktoré je spojené s internetovými službami tejto stránky, dochádza v sídle spoločnosti TechnoAlpin. S údajmi narábajú len autorizovaní pracovníci alebo subjekty, ktoré boli prípadne poverené príležitostnými operáciami spojenými s údržbou. Nedochádza k šíreniu žiadneho údaja získaného prostredníctvom internetovej stránky. Osobné údaje užívateľov poskytnuté prostredníctvom emailu slúžia len na vykonanie požadovanej služby alebo výkonu.

Typológie spracovaných údajov

A) Navigačné údaje

Informačné systémy a softvérové postupy určené na prevádzku tejto internetovej stránky získavajú v priebehu ich bežnej prevádzky niektoré osobné údaje, ktorých prenos je implicitný pri použití komunikačných protokolov Internetu. Ide o informácie, ktoré nie sú zbierané za účelom identifikácie zainteresovaných subjektov, avšak na základe svojej povahy by mohli prostredníctvom spracovania a spojenia s údajmi tretích osôb, umožniť identifikáciu týchto subjektov. Do tejto kategórie údajov spadajú IP adresy alebo názvy domínií počítačov používaných užívateľmi pripájajúcimi sa na stránku, adresy v zápise URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojov, čas požiadavky, metóda použitá pri predložení požiadavky na server, veľkosť súboru získaného pri odpovedi, číselný kód uvádzajúci stav odpovede poskytnutej serverom (úspešná, chyba, atď.) a iné parametre týkajúce sa operačného systému a informačného prostredia užívateľa. Tieto údaje sú použité len za účelom získania anonymných štatistických informácií o použití internetovej stránky a na kontrolu správnej prevádzky. Údaje môžu byť použité na overenie zodpovednosti v prípade hypotetických informačných trestných činov poškodzujúcich stránku.

B) Údaje, ktoré sú užívateľom poskytnuté dobrovoľne

Dobrovoľné a výslovné odoslanie elektronickej pošty na adresy uvedené na tejto internetovej stránke nesie so sebou následné získanie adresy odosielateľa, ktorá je nevyhnutná pre zaslanie odpovede na požiadavku, ako aj prípadné iné osobné údaje vložené do príslušnej správy. Ich neposkytnutie, aj čiastočné, môže mať za následok stratu možnosti získať požadované informácie.

Cookies

IŽiadny osobný údaj užívateľov nie je zámerne získavaný z internetovej stránky. Nedochádza k použitiu tzv. cookies akéhokoľvek typu, resp. systémov na sledovanie užívateľov. Tzv. „relačné" cookies (ktoré nie sú uložené do pamäte počítača užívateľa, nakoľko sa stratia po zatvorení prehliadača) zabraňujú použitiu iných informačných techník, ktoré teoreticky poškodzujú rezervovanosť navigácie užívateľov a neumožňujú získavať identifikačné osobné údaje užívateľa. Zber osobných údajov uskutočnených on-line – Dobrovoľnosť pri poskytovaní údajov Vo vzťahu zberu údajov, ktorý je vykonávaný priamo na internetovej stránke oznamujeme, že informácie potrebné pre spracovanie sú poskytované v súvislosti so zberom (napr.: po odoslaní každého registračného formulára). Naopak kedykoľvek môžete vstúpiť na internetovú stránku obsahujúcu informácie o spracovaní osobných údajov, ktorá je poskytnutá v širšej forme. Poskytnutie požadovaných údajov je dobrovoľné, ale môže byť výrazne nevyhnutné pre používanie služieb ponúkaných spoločnosťou TechnoAlpin S.r.l. Ich neposkytnutie môže mať za následok stratu možnosti získať požadované informácie. Je tiež nevyhnutné uviesť, že dobrovoľné a nepovinné odoslanie elektronickej pošty na adresu info@technoalpin.com resp. na akúkoľvek emailovú adresu tejto spoločnosti, ako aj vyplnenie formuláru v časti „Kontakty" a „Žiadosť o informácie" na stránke technoalpin.com nesie so sebou následné získanie adresy odosielateľa, nevyhnutná pre odpoveď na požiadavku, ako aj iných prípadných osobných údajov vložených do uvedenej správy.

Spôsoby spracovania údajov

Osobné údaje sú spracovávané automatickými nástrojmi v časovom období, ktoré je nevyhnutné na uskutočnenie cieľov, pre ktoré boli zozbierané. S cieľom predchádzať strate údajov, ich nezákonnému alebo nesprávnemu použitiu a neautorizovanému vstupu sú dodržiavané špecifické bezpečnostné opatrenia.

Práva zainteresovaných osôb

Oznamujeme Vám, že legislatívny dekrét č. 196/03 poskytuje zainteresovanej osobe možnosť využiť špecifické práva. V prvom rade má zainteresovaná osoba možnosť od majiteľa spracovaných údajov získať potvrdenie existencie alebo vlastných osobných údajov a odpoveď, že uvedené údaje jej budú komunikované zrozumiteľným spôsobom. Zainteresovaná osoba má tiež právo získať informácie týkajúce sa pôvodu osobných údajov, účelu a spôsobu spracovania, logiky aplikovanej v prípade spracovania vykonaného pomocou elektronických nástrojov, presných identifikačných údajov majiteľa a osôb, ktoré sú za ne zodpovedné, ako aj subjektov alebo kategóriách subjektov, ktorým môžu byť osobné údaje komunikované alebo ktoré sa s nimi môžu oboznámiť. Zainteresovaná osoba má tiež právo získať aktualizáciu, opravu alebo, v prípade záujmu, integráciu údajov, vymazanie, anonymnú premenu alebo zablokovanie spracovaných údajov pri nedodržaní disciplíny ako aj prehlásenie, že uvedené operácie boli oznámené tým, ktorým boli údaje komunikované alebo rozšírené. Zainteresovaná osoba má v neposlednom rade právo oprávnene sa odvolať proti spracovaniu údajov, ktoré sa jej týkajú a spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú za účelom zasielania reklamného materiálu alebo priameho predaja alebo za účelom vykonania výskumu trhu alebo obchodnej komunikácie. Pre uvedené informácie sa môžete obrátiť na spoločnosť TechnoAlpin s.r.l., ktorá je majiteľom spracovaných údajov, a to prostredníctvom listu, faxu alebo e-mailu.