Tiráž

TechnoAlpin AG/SPA

P.-Agostini-Straße 2

I-39100 Bolzano

Tel. +39 0471 550 550

Fax +39 0471 200 441

info@technoalpin.com

Konateľ

Erich Gummerer a Walter Rieder

Celková výška vloženého kapitálu spoločnosti 3 600 000,00 eur

DIČ + číslo v OR Bolzano 02791150218

VWV Bolzano 118187

IČ DPH IT 02791150218

Osoba zodpovedná za obsah a médiá

Patrizia Pircher

Layout, koncept, programovanie

ICC Werbeagentur GmbH & CoKG, www.icc.at

„TECHNOALPIN.COM" INTERNETOVÁ STRÁNKA – SMERNICA

Varovanie

Spoločnosť TechnoAlpin AG/SPA (následne v skratke uvádzaná ako TechnoAlpin) vytvorila internetovú stránku www.technoalpin.com s cieľom optimalizovať svoje informácie a na internete poskytovať informácie týkajúce sa spoločnosti a ňou ponúkaných výrobkov. Skôr ako si začnete prehliadať túto internetovú stránku, pozorne si prečítajte nižšie uvedené podmienky, pretože používanie internetovej stránky si vyžaduje akceptovanie týchto podmienok.

Autorské právo – podmienky použitia uverejneného materiálu

Tam, kde nie je uvedené inak, všetky materiály nachádzajúce sa na tejto internetovej stránke – vrátane všetkých prvkov grafického rozhrania a obrázkov, ktoré sú chránené autorskými právami – sú vlastníctvom spoločnosti TechnoAlpin, ktoré je chránené autorským právom. Všetky práva na obsah týchto internetových stránok sú vyhradené. A preto ich nie je možné žiadnym spôsobom – ani celkovo, ani čiastočne – kopírovať, reprodukovať, prenášať, sťahovať, uverejňovať alebo šíriť bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti TechnoAlpin. Môžete ich však uložiť do svojho počítača alebo vytlačiť si ich časti, ale výlučne iba na súkromné účely. Akékoľvek porušenie bude stíhané bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Všetky značky, ako aj všetky odkazy týkajúce sa priemyselných ochranných práv, ktoré sa nevzťahujú na spoločnosť TechnoAlpin, sú uvedené len písomne, bez akejkoľvek ujmy na právach príslušných majiteľov. Komentáre, kritiky alebo recenzie sú možné v prípade, ak sú uvádzané spolu s menom autora a zdrojom, vrátane internetovej stránky. Obsahy uvádzané na stránke spoločnosti TechnoAlpin – ktoré môžu byť v prípade potreby kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upravené – boli pred uverejnením starostlivo a dôkladne vypracované a riadne skontrolované. Spoločnosť TechnoAlpin odmieta akúkoľvek zodpovednosť voči používateľom a iným tretím stranám za prípadné oneskorenia, nepresnosti, chyby alebo vynechania vyplývajúce z uvedených obsahov. Oznámenie prípadných chýb alebo nepresností je naopak vítané. Vo všeobecnosti, ak to právne predpisy neuvádzajú inak, spoločnosť TechnoAlpin nie je v žiadnom prípade zodpovedná za škody akejkoľvek povahy spôsobené – priamo alebo nepriamo – vstupom na internetovú stránku, neschopnosťou alebo nemožnosťou vstupu na ňu, za spoľahlivosť v súvislosti s pravdivosťou informácií, ktoré sú na nej uvedené alebo za škody, ktoré vzniknú pri ich používaní. Okrem toho je nevyhnutné uviesť, že je výslovne zakázané zo strany kohokoľvek používať údaje – dostupné na tejto internetovej stránke – týkajúce sa spoločností, ktoré obchodujú s tovarom vyrobeným spoločnosťou TechnoAlpin a príslušné telefonické kontakty a/alebo adresy elektronickej pošty na akýkoľvek účel priamej a/alebo nepriamej obchodnej a/alebo marketingovej povahy a/alebo analýzy trhu.

Vylúčenie záruky v prípade odkazov

Internetové odkazy na iné stránky, ktoré sa nachádzajú na prvej stránke www.technoalpin.com, resp. na stránkach na nej obsiahnutých (tzv. deep linking) je možné používať bez udelenia súhlasu. Je ale vítané ohlásenie vytvorenia odkazu. Spoločnosť TechnoAlpin si napriek tomu vyhradzuje právo požiadať o odstránenie príslušných hypertextových odkazov zo svojej stránky v prípade, keď by boli vložené na stránky s neslušným obsahom alebo obsahom, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi, nezákonný, urážajúci alebo poškodzuje obraz spoločnosti TechnoAlpin. Bez predchádzajúceho písomného povolenia zo strany tejto spoločnosti je výslovne zakázaný tzv. framing a akákoľvek iná podobná forma reprodukcie. Naša internetová stránka obsahuje prepojenia na iné internetové stránky, ktoré nie sú kontrolované spoločnosťou TechnoAlpin. Spoločnosť TechnoAlpin preto žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah uvedených stránok, ktoré sú poskytnuté používateľom formou odkazov. Tieto odkazy sa považujú iba za servisné služby pre používateľov siete.

Majiteľ spracúvania osobných údajov pochádzajúcich z prístupu na internetovú stránku

Majiteľom spracovaných osobných údajov pochádzajúcich z prístupu na internetovú stránku je spoločnosť TechnoAlpin AG/SpA so sídlom v 39100 Bolzano, P.-Agostini-Straße 2.

Privacy

SMERNICA O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NA INTERNETOVEJ STRÁNKE „TECHNOALPIN.COM“

Tieto stránky obsahujú popis spôsobov spravovania internetovej stránky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov používateľov, ktorí ju navštívili. Tu uvedené informácie sú poskytované v súlade s nariadením GDPR EÚ tým osobám, ktoré využívajú internetové služby spoločnosti TechnoAlpin, na ktoré je možný prístup prostredníctvom telematických prostriedkov na adrese: www.technoalpin.com. Hlavne ide o spôsoby, čas a povahu informácií, ktoré majitelia údajov musia poskytnúť používateľom vtedy, keď sa pripoja na internetovú stránku, a to nezávisle na motíve tohto pripojenia.

Miesto spracúvania údajov

Spracúvanie údajov v súvislosti so službami na tejto internetovej stránke sa vykonáva v sídle spoločnosti TechnoAlpin. S údajmi narábajú len autorizovaní pracovníci alebo subjekty, ktoré boli prípadne poverené príležitostnými operáciami spojenými s údržbou. Nedochádza k šíreniu žiadnych údajov získaných prostredníctvom internetovej stránky. Osobné údaje používateľov poskytnuté prostredníctvom e-mailu slúžia len na vykonanie požadovanej služby alebo výkonu.

Typ spracúvaných údajov

Navigačné údaje

Informačné systémy a softvérové postupy určené na prevádzku tejto internetovej stránky získavajú v priebehu ich bežnej prevádzky niektoré osobné údaje, ktorých prenos je potrebný pri bežnom používaní komunikačných protokolov internetu. Ide o informácie, ktoré nie sú získané na účely identifikácie dotknutých osôb, avšak na základe svojej povahy by mohli pri spracúvaní a v súvislosti s údajmi, ktoré sprostredkujú tretie strany, umožniť identifikáciu používateľov. Do tejto kategórie údajov patria IP adresy alebo názvy domén počítačov používaných používateľmi stránky, URI adresy (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojov, čas požiadavky, metóda použitá na poslanie požiadavky na server, veľkosť súboru získaného pri odpovedi, číselný kód uvádzajúci stav odpovede poskytnutej serverom (úspešná, chyba atď.) a iné parametre týkajúce sa operačného systému a informačného prostredia používateľa. Tieto údaje sú použité len s cieľom získania anonymných štatistických informácií o použití internetovej stránky a na zabezpečenie správnej funkcie tejto stránky. Údaje môžu byť použité na overenie zodpovednosti v prípade hypotetických informačných trestných činov poškodzujúcich stránku.

Dobrovoľne používateľom poskytnuté údaje

Dobrovoľné, výslovné a voliteľné odoslanie e-mailu na adresy z tejto internetovej stránky je automaticky spojené s registráciou adresy odosielateľa, ktorá je nevyhnutná na zaslanie odpovede na jeho požiadavku, ako aj s registráciou iných osobných údajov, ktoré boli uvedené v správe. Ich úplné alebo čiastočné neposkytnutie môže za určitých okolností spôsobiť, že nebude možné spracovať dopyt používateľa.

Spôsoby spracúvania údajov

Osobné údaje sú spracovávané automatizovanými nástrojmi iba v takom časovom rozpätí, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov, na aké boli získané. S cieľom predchádzať strate údajov, ich nezákonnému alebo nesprávnemu použitiu a neautorizovanému vstupu sú dodržiavané špecifické bezpečnostné opatrenia.

Súbory cookie

Na našej internetovej platforme môžu byť rôznym spôsobom použité súbory cookie a iné technológie tracking, ako aj funkcie analýzy webu Google Analytics (pozrite nižšie).

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré umožňujú opätovné rozpoznanie používateľa a analýzu jeho používania našej internetovej stránky. Takto získané informácie sa prenášajú a ukladajú na server poskytovateľa služby. Celkovo slúžia na lepšiu, efektívnejšiu, ako aj bezpečnejšiu prezentáciu našej firmy na internete. Okrem toho je možné použiť súbory cookie na meranie častosti návštev našich internetových stránok na účely navigácie.

Používaním našej internetovej stránky súhlasíte s uložením súborov cookie. Uloženie súborov cookie môžete zakázať v nastaveniach vášho prehliadača. Ako to funguje, to nájdete v návode pre váš internetový prehliadač. Ak sa rozhodnete zakázať určité technické a/alebo funkčné súbory cookie, môže byť eventuálne obmedzená funkčnosť našej internetovej stránky. Niektoré súbory cookie zostanú uložené vo vašom koncovom zariadení, až kým ich nevymažete.

Získava sa aj vaša IP adresa, ktorá je ale pseudonymizovaná. Takto je možná iba približná lokalizácia.

Údaje sa spracúvajú na základe zákonných ustanovení z § 96 ods. 3 telekomunikačného zákona, ako aj čl. 6 nariadenia GDPR (predovšetkým v súvislosti so súhlasom). Pretože súkromie našich používateľov je pre nás dôležité, sú ich údaje pseudonymizované.

V tejto súvislosti nie sú prostredníctvom tejto internetovej stránky získavané žiadne osobné údaje. Nepoužívajú sa žiadne trvalé súbory cookie a ani systémy sledovania používateľov. V prípade súborov cookie typu „session“ (ktoré sa neukladajú natrvalo do počítača používateľa, ale vymažú sa po zatvorení prehliadača) sa zabráni každému spätnému zásahu na iné informačné systémy, ktoré síce neumožňujú získavanie osobných údajov, ktoré by ale mohli viesť k identifikovaniu osoby a mohli by mať negatívny vplyv na ochranu používateľa.

Online získavanie osobných údajov – dobrovoľné sprostredkovanie údajov

V súvislosti so získavaním údajov priamo touto internetovou stránkou vyhlasujeme, že sa získavajú iba také údaje, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie na tejto internetovej stránke (napr. na konci každej registrácie pomocou formulára). Je ale kedykoľvek možné poskytnúť kompletnejšie informácie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Sprostredkovanie požadovaných údajov je dobrovoľné, môže byť ale nevyhnutne potrebné na využívanie služieb poskytovaných spoločnosťou TechnoAlpin. Ak nebudú údaje poskytnuté, môže sa stať, že používateľovi nebude môcť byť poskytnutá požadovaná služba/výrobok. V tejto súvislosti dbajte na to, že dobrovoľné a voliteľné odosielanie e-mailov na adresu info@technoalpin.com alebo na inú e-mailovú adresu firmy, ako aj vyplnenie formulárov „predaj opotrebovaných výrobkov“, „prístup k informáciám dodávateľov“ a iných formulárov cez online obchod na internetovej stránke www.technoalpin.com je automaticky spojené s registrovaním adresy odosielateľa, ako aj iných osobných údajov, ktoré sa v správe nachádzajú. To je nevyhnutné na spracovanie daných žiadostí.

Google Analytics

Táto internetová stránka využíva službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. („Google“) Google Analytics používa súbory cookie (pozrite vyššie). Informácie o používaní tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ktoré sú vytvárané prostredníctvom súborov cookie, sa prenášajú a ukladajú na server Google v USA. Spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnotenie používania internetovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách na internete pre poskytovateľov internetových stránok a poskytovanie iných internetových a webových služieb. Ak to zákonné predpisy povoľujú alebo tretie strany spracúvajú tieto údaje na základe poverenia Google, môže Google tieto informácie eventuálne poskytnúť tretím stranám. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nespojí vašu IP adresu s inými údajmi Google Inc. Uloženiu súboru cookie môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme vás ale na to, že v takomto prípade eventuálne nebude možné využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto internetovej stránky vyhlasujete súhlas so spracúvaním údajov, ktoré získal Google vyššie uvedeným spôsobom a na zadaný účel.

Získaniu údajov prostredníctvom súborov cookie a údajov v súvislosti s používaním internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracúvaniu týchto údajov zo strany Google môžete zabrániť tak, že prevezmete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača, ktorý je uvedený v nižšie uvedenom odkaze: Opt Out Google Analytics

Upozorňujeme vás na to, že táto internetová stránka Google Analytics sa používa s rozšírením „_anonymizelp()“, a preto sa spracúvajú iba skrátené IP adresy, aby bola vylúčená identifikovateľnosť osôb.

Dodatok

Získavaniu údajov zo strany Google Analytics môžete zabrániť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Bude nastavený súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu vašich údajov pri ďalšej návšteve tejto internetovej stránky: dezaktivovať Google Analytics

Google Maps

Na našej internetovej stránke používame komponenty „Google Maps“ od firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej uvádzaná ako „Google“.

Po každom spustení komponentu „Google Maps“ nastaví Google súbor cookie, aby bolo možné spracúvať nastavenia a údaje používateľa po zobrazení stránky, na ktorej je integrovaný komponent „Google Maps“. Tento súbor cookie sa po zatvorení prehliadača spravidla nevymaže, ale jeho platnosť po určitom čase uplynie v prípade, že ste ho nevymazali manuálne.

Ak nesúhlasíte s takýmto spracúvaním svojich údajov, existuje možnosť dezaktivovať službu „Google Maps“, čím sa zabráni prenosu údajov do Google. Na to musíte dezaktivovať funkciu java-script vo vašom prehliadači. Upozorňujeme vás ale na to, že v takomto prípade nie je možné využívať službu „Google Maps“ vôbec alebo len obmedzene.

Používanie „Google Maps“ a informácií získaných prostredníctvom „Google Maps“ je v súlade s podmienkami používania Google.

Zmluvné podmienky Google

a aj v súlade s dodatočnými obchodnými podmienkami pre „Google Maps“

Dodatočné zmluvné podmienky služieb Mapy Google a Google Earth

Newsletter

Na našej internetovej stránke sa môžete prihlásiť na odber nášho Newslettera, čo zabezpečí metóda double-opt-in. Po prihlásení dostanete e-mail so žiadosťou o potvrdenie vášho odberu. Bez zadania týchto údajov nie je zasielanie nášho Newslettera možné. Z odberu Newslettera sa môžete odhlásiť tak, že potvrdíte odkaz s odhlásením na konci každého Newslettera.

Údaje sa spracúvajú podľa zákonných ustanovení čl. 6 ods. 1 písmeno a) (súhlas) nariadenia GDPR.

Bezpečnosť údajov

Spoločnosť TechnoAlpin využíva technické a organizačné opatrenia na ochranu uložených osobných údajov proti náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, strate alebo poškodeniu a proti prístupu neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sú zlepšované priebežne na základe technického vývoja.

Súhlas a právo na odvolanie súhlasu

Ak je pre spracúvanie vašich údajov potrebný súhlas, spracujeme ich až po udelení vášho súhlasu.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese: privacy@technoalpin.com.

Vaše práva – právo na prístup k informáciám

Máte právo kedykoľvek od zodpovednej osoby požadovať informácie o osobných údajoch, ich pôvode a príjemcoch, ako aj účele ich uloženia. Ak neexistuje žiadna zákonom stanovená lehota ich uchovania, máte právo na vymazanie týchto údajov, ako aj na podanie námietky s ich spracúvaním. Ďalej máte právo na opravu, ako aj obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov, ako aj podanie sťažnosti na príslušnom dozornom úrade.

V súvislosti s vašimi právami sa obráťte na nás na adrese privacy@technoalpin.com.