Värt att veta om teknisk snötillverkning

Vanliga frågor om TechnoAlpin och konstgjord snö

Hur tillverkas egentligen konstsnö? Hur fungerar en snökanon? Och vad är skillnaden mellan konstsnö och natursnö? Svaren på dessa frågor hittar du här i vår kunskapsdatabas.

SNÖTILLVERKNING OCH TEKNISK SNÖLÄGGNING

Varför behövs konstgjord snö?

Teknisk snö, även kallad konstgjord snö, är idag grunden för vinterturismen. Utan snöläggningen skulle skidområden inte längre uppfylla de ökade kraven. Studier visar att snösäkerhet är det viktigaste kriteriet när man väljer en plats för vintersemestern. Brist på snö är enligt studier endast möjligt att kompensera genom extraerbjudanden eller hotelltjänster när det gäller 20 % av semesterfirarna. Speciellt vid sedan länge planerade skidresor väljer semesterfirare de skidorter som med hjälp av teknisk snöläggning kan erbjuda en snögaranti för de önskade datumen. Även för potentiella investerare är snögaranti ett avgörande kriterium. Förutom det direkta mervärdet av linbanor eller skidskolor för skidorten, är konstsnö basen för det indirekta värdeskapandet i hela regioner och påverkar hotell- och restaurangverksamheten i sin omgivning.

Hur tillverkas konstsnö?

Liksom natursnö består konstsnö eller teknisk snö uteslutande av vatten och luft. För att simulera kristalliseringen av snöflingor i snöfall, används snökanoner och snölansar. Vid konstgjord snöproduktion producerar så kallade kärnbildare en blandning av vatten och tryckluft, som vid spridning i atmosfären bildar snökärnor (nuklider). Genom snömaskinernas munstycken finfördelas vattnet i fina droppar som förbinder sig med nukliderna. På sin väg till marken fryser de sedan till snökristaller. Denna process simuleras olika av olika snömaskiner: Hos fläktkanoner eller snökanoner görs detta via ett utblås, hos snölansar utnyttjar man den naturliga fallhöjden på upp till 10 meter.

Vid vilken temperatur går det att producera konstsnö?

Precis som vid naturligt snöfall måste lufttemperatur och luftfuktighet även vid teknisk snöläggning ha de förutsättningar som krävs. När det gäller snöläggning talar man därför om wetbulb-temperatur, vilken är sammansatt av förhållandet mellan temperatur och relativ fuktighet. Den är alltid lägre än utetemperaturen. Liksom i naturen kan snö under de rätta förutsättningarna även bildas vid temperaturer runt fryspunkten. Vid mycket låg luftfuktighet (20 %) kan konstsnö produceras redan vid en torrluftstemperatur på upp till +3 °C. Också vattentemperaturen spelar en viktig roll. Den bör i idealfall ligga lite över fryspunkten.

Vad betyder begreppet wetbulb-temperatur?

Wetbulb-temperaturen är den temperatur som är relevant för teknisk snöläggning . Den består av förhållandet mellan lufttemperatur och relativ fuktighet tillsammans och alltid är lägre än utetemperaturen. Ju fuktigare luften är, desto mindre fukt kan den absorbera. Därför är då lägre temperaturer nödvändiga för att snökristaller ska kunna bildas av vattendropparna. Snömaskiner från TechnoAlpin producerar snö från en wetbulb-temperatur på -2,5 °C. Vid mycket låg luftfuktighet, kan denna redan nås vid lätta plusgrader, vid hög luftfuktighet är det minusgrader som behövs för detta. Vid temperaturer runt fryspunkten talar man om marginal- eller gränstemperaturer.

Vad är skillnaden mellan konstsnö och natursnö?

Liksom natursnö består konstsnö uteslutande av vatten och luft. Den enda skillnaden är hur den tillverkas. Produktionen av konstsnö efterliknar naturlig snöbildning. Naturlig snö uppstår när fina vattendroppar i molnen fäster på kondensationskärnor (t.ex. dammpartiklar) och fryser till is. Iskristallstrukturerna som bildas (mindre än 0,1 mm stora) faller ner på grund av att massan tilltar. På vägen till marken tas vattenånga upp från luften, vilket gör att kristallerna växer sig allt större. Snöflingornas storlek som nyfallen snö beror på temperaturen. Är det varmare än -5 °C bildas stora snöflingor. Vid lägre temperaturer är luften torrare och flingorna blir mindre. För konstsnö eller teknisk snö är principen för snöbildning densamma. Den enda skillnaden är att snökärnan skapas i snömaskinen av en blandning av vatten och tryckluft. På grund av den sammanlagt lägre fallhöjden har konstsnö en något annan kristallstruktur än natursnö och är tätare eftersom snöflingorna är mindre.

Vad är skillnaden mellan konstsnö och teknisk snö?

Den korrekta termen för snö som producerades med hjälp av snökanoner är "tekniskt framställd snö". Men i dagligt tal kallas den ofta för konstsnö. Den består uteslutande av vatten och skiljer sig bara från den naturliga snön genom den mekaniska produktionen. Begreppet ”konstsnö” betecknar egentligen teater- och filmsnö av plast eller frigolit.

Används kemiska hjälpmedel i konstsnö?

Nej. Tekniskt framställd snö eller konstsnö efterliknar naturlig snöbildning och består uteslutande av vatten och luft. Liksom vid natursnö överförs vattnet endast till ett annat aggregationstillstånd.

Hur mycket kostar konstsnö?

Kostnaden för tillverkning av en kubikmeter konstsnö beror på platsens individuella förhållanden: Bland annat avgör vattenförsörjning, pumptjänster, lagringsdammar och snöförhållandena de enskilda kostnaderna. I facktidskrifter talar man vanligtvis om 3,5 till 5 euro/m³ snö.

SNÖLÄGGNINGSSYSTEM

Hur fungerar ett snöläggningssystem?

Ett snöläggningssystem är precis lika unikt som den skidanläggning den tillhör. Systemet måste anpassas perfekt till de rådande naturförhållanden och förutsätter adekvat kunskap i planeringsskedet. Snötillverkningssystem är komplexa tekniska system som består av en mängd olika komponenter. I pistområdet är oftast bara snömaskinerna och anslutningarna synliga. De utgör dock endast en liten del av hela systemet. Vattnet och luften till den konstgjorda snön måste i de flesta fall transporteras från ett maskinrum i rörledningar under mark till de olika snömaskinerna. I maskinrummet befinner sig vattenförsörjningens pumpstation. Där kan även kompressorstationen vara installerad, såvida snömaskinerna inte är utrustade med egna kompressorer. Vattnet till den konstgjorda snön kommer i regel från vattendrag, naturliga sjöar eller reservoarer. Kyltorn ser till att vattnet håller den ideala temperaturen för snötillverkning. Snömaskinerna måste dessutom anslutas till elnätet. Datakablar under mark ser till att alla snömaskiner integreras i systemets helautomatiska styrprogramvara och att de på så sätt kan styras centralt.

Vad ATASSpro?

ATASSpro är en intelligent styrprogram, som används för att styra snöläggningssystem. Programmet samlar kontinuerligt in aktuella data från snömaskiner och väderstationer och optimerar snöproduktionen, övervakar användningen av resurser och beräknar sammanfattande översiktsgrafer. ATASSpro uppdateras ständigt och utökas med nya funktioner.

SNÖMASKINER

Hur fungerar en snökanon?

För produktionen av teknisk snö behövs vatten och tryckluft. Tryckluften kan antingen transporteras till snömaskinerna från en kompressorstation eller alstras direkt i varje enskild maskin av en inbyggd kompressor. Vattnet transporteras i ett rörsystem under mark till snökanonen. Tryckluft och vatten kyls i luft-vattenkylaren till idealtemperatur och transporteras därifrån direkt till munstycksringen som består av vattenmunstycken och kärnbildare. Med hjälp av munstyckena finfördelas vattnet. I kärnbildarna sprutas vatten in i tryckluften. Genom expansionen i den kalla miljön bildas snökärnor, små iskristaller som de fina vattendropparna kan fastna på. Vattendimman och snökärnorna sprids ut med hjälp av rotorn och fryser till snö vid gynnsamma förhållanden. Snökanoner kännetecknas av stor räckvidd, stor snökapacitet, låg vindkänslighet och flexibel användning. De används därför i huvudsak på breda pister, i områden med stort snöbehov eller i fri, vindutsatt terräng.

Vilka olika snömaskiner finns det?

TechnoAlpin erbjuder tre typer av snömaskiner: Fläktkanoner (dvs. snökanoner), snölansar och Snowfactory. Hos snökanoner och snölansar är principen för snötillverkning densamma, skillnaden ligger i den producerade mängden snö, i kostnaden och tillämpningen. Beroende på orienteringen och lutningen av sluttningen, temperaturen, pistbredden och behövd mängd snö, vindsituationen eller luftcirkulationen, sker valet av lämplig snömaskin. Båda snömaskinerna är helt automatiska, liksom tillgängliga i manuellt styrbara versioner och kan användas för produktion av olika snötexturer (från helt torr till våt). Sedan 2014 erbjuder TechnoAlpin vid sidan av de två stora snömaskinerna också Snowfactory, en snömaskin för varma temperaturer. Denna snömaskin kommer mindre att fungera som ersättning för en klassisk snö, utan kompletterar och utökar användningsmöjligheterna av teknisk snöläggning.

Vilken snömaskin används var?

För optimal användning av de regionala förutsättningarna och de tillgängliga resurserna är valet av rätt sorts snömaskin central. Beroende på temperatur, behövd mängd snö, lutning och vindsituation, faller valet på en individuell lösning mellan snökanoner och snölansar. Båda snömaskinerna är helt automatiska, liksom tillgängliga i manuellt styrbara versioner och kan användas för produktion av olika snötexturer (från helt torr till våt). På TechnoAlpins forskningsavdelning strävar man ständigt efter att göra TechnoAlpins snömaskiner ännu mer effektiva. Målet är att producera mer snö för resurserna för att spara kostnader och skydda miljön. Sedan 2014 erbjuder TechnoAlpin förutom dessa två vanliga snömaskiner också Snowfactory, en snökanon för varma temperaturer. Denna snömaskin kommer mindre att fungera som ersättning för en klassisk snö, utan kompletterar och utökar användningsmöjligheterna av teknisk snöläggning. Snowfactory är särskilt lämpad för evenemang, snöläggning av mindre pistavsnitt och center för nordisk skidsport.

Vad är fläktkanoner?

Fläktkanoner kallas ofta snökanoner. Under en lång tid användes propellermaskiner endast som mobila modeller. Med den pågående utvecklingen inom området snötillverkning har även permanenta installationer börjat bli vanliga för att minska byggtider. Propellersnömaskiner kännetecknas av en stor räckvidd, stor snökapacitet, låg vindkänslighet och flexibel användning. De används därför i huvudsak på breda pister, i områden med stort snöbehov eller i fri, vindutsatt terräng.

Vad är snölansar?

Hos snölansen sker snötillverkning enligt samma princip som propellersnömaskiner. Emellertid behövs en större fallhöjd för kristalliseringen av snöflingorna jämfört med propellermaskiner eftersom turbinen saknas. På grund av det är räckvidden kortare hos snölansar och vindkänsligheten högre, men en mer riktad snöläggning blir därigenom möjlig. Den producerade snömängden hos en lans liknar den hos en liten propellermaskin. Ideala användningsområden är t.ex. smalare piststräckor utan särskild vindexponering, anslutningspistar eller skidvägar.

Vad är Snowfactory?

SnowFactory är en snömaskin som kan användas även vid varma temperaturer. Genom SnowFactory kompletteras teknisk snöläggning, den används därför främst i lågt belägna pistavsnitt eller vid events i stora städer. Snöproduktionen sker i SnowFactory genom en innovativ kylteknik utan kemiska tillsatser. Inga omfattande byggarbeten eller installationer behövs för montering, vilket är varför den även är lämplig för tillfälliga installationer.

Hur mycket snö producerar en snökanon?

Den mängd som kan produceras beror på vilken snökanonsmodell det handlar om. Modellen TR10, propellermaskinen med den för närvarande största snökapaciteten på marknaden, producerar vid idealiska förhållanden ungefär 10 lastbilsflak snö per timme.

Hur mycket ström förbrukar en snökanon?

Nyare snökanoner från TechnoAlpin producerar idag 30 % mer snö med samma mängd energi än för 15 år sedan. Men det är inte bara själva maskinens energieffektivitet som är viktig, utan även hur effektiva snöläggningssystemets alla komponenter är: bland annat systemutformningen, uppförandet av pumpstationer, men också sparsam användning av resurser. Ett snöläggningssystems energiförbrukning beror på vilken typ av tekniskt system man valt, på placeringen, vattenkvaliteten samt klimatförhållanden. För att hålla resursinsatsen så låg som möjligt har TechnoAlpin förutom en sofistikerad och högeffektiv teknologi utvecklat en speciell styrprogramvara för snöläggningssystemen som möjliggör en riktad snöläggning. Tack vare detaljerad mätning av väderdata och snödjup på pistmaskinerna säkerställs att snöläggning endast sker vid optimala förhållanden på de riktiga platserna. Med det intelligenta styrprogrammet har energiprestandan hos TechnoAlpins maskiner kunnat förbättras avsevärt under de senaste åren. Moderna helautomatiska system förbrukar idag upp till 30 % mindre energi än manuella system.

Hur mycket vatten använder en snökanon?

Vid snöläggning förbrukas inget vatten, det brukas enbart. När snön smälter och avdunstar återförs vattnet till 100 % till naturen. Beroende på modell använder en snökanon olika mängder vatten per sekund. Av en kubikmeter vatten kan i genomsnitt 2,5 kubikmeter snö produceras. För en grundsnöläggning (ca 30 cm snödjup) på en hektar stor pist behövs cirka 1 000 kubikmeter vatten. Det motsvarar mindre än en tredjedel av en olympisk simbassäng.

Hur mycket kostar en snökanon?

Kostnaden för snömaskiner varierar beroende på modell och tillämpning. En helautomatisk propellermaskin TR10 kostar som en medelstor kombi. I jämförelse kostar en snölans ungefär en tredjedel.

Hur lång tid tar det att tillverka en snömaskin?

Alla snökanoner från TechnoAlpin tillverkas vid huvudkontoret i Bolzano (Sydtyrolen/ITA). Under de senaste 30 åren har fler än 60 000 enheter levererats till fler än 2 400 kunder i fler än 50 länder. Under en genomsnittlig arbetsvecka tillverkas ca 80–90 propellersnömaskiner av TechnoAlpin.

Hur lång tid kan en snömaskin användas?

Snömaskinerna från TechnoAlpin har en mycket lång livslängd. I många skidorter finns det vid det här laget en samexistens mellan de olika generationerna. Vid sidan av den senaste modellen används även propellermaskinen M90 framgångsrikt sedan 30 år tillbaka. Satsningen på nya snömaskiner är oftast mer en fråga om teknik och effektivitet, snarare än om att de slutat fungera.

Hur många snömaskiner bygger TechnoAlpin per år?

Sedan 2005 bygger TechnoAlpin över 2 000 snömaskiner årligen. De senaste åren var det i genomsnitt över 4 500 stycken. Snölansar och snökanoner står för ungefär hälften vardera.

SÄRSKILDA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Kan snö produceras i hallbyggnader?

TechnoAlpin snöbeläggar inte lägre uteslutande skidpister, utan erbjuder även lösningar för Indoor skidhallar eller Snow Domes. Skidhallarna erbjuder en autentisk vinterupplevelse i regioner där man sällan ser naturlig snö. Hit hör även skidpister, likaså leklandskap. Idag finns det dessutom snörum för alla typer av tillämpningar, t.ex. i wellness-sektorn eller konceptbutiker.

Kan man även släcka eld med snökanoner?

Kunskapen om finfördelning av vatten och turbinteknologi från TechnoAlpin används även inom andra områden. 2011 grundades dotterbolaget EmiControls som erbjuder skräddarsydda lösningar för brand-, damm-, och luktskydd. Maskinerna från EmiControls påminner rent visuellt om snökanoner men använder teknologin på ett helt annat sätt och kan inte producera snö.

Vi finns alltid här för dig

TechnoAlpin går alltid att nå. Skriv eller ring oss så hjälper vi dig oavsett var i världen du befinner dig. Det är enkelt att nå din kontaktperson.

Vilka vi är och vad vi gör

Vi är experter när det kommer till snötillverkning. I över 30 år har TechnoAlpin levererat unika snöupplevelser världen över.

Håll dig uppdaterad

Med våra nyheter om TechnoAlpin, våra produkter och våra projekt får du regelbundet den senaste informationen.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: